Cimco Marine AB (publ) godkänns som emittent på Nasdaq First North Bond Market

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq First North Bond Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till detta offentliggör Cimco en bolagsbeskrivning och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq First North.

Nasdaq Stockholm AB har den 16 april 2018 beslutat att godkänna Cimco som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq First North. I godkännandeprocessen har Nasdaq identifierat en eventuell regelöverträdelse avseende Cimcos informationsgivning. Beslutet är villkorat av att det inte inom ramen för handläggningen framkommer något som skulle ändra förutsättningarna i beslutet.

Som kommunicerats den 25 januari och den 7 februari 2018 har Cimco emitterat företagsobligationer om 80 MSEK. Mot bakgrund av detta ansöker Cimco i enlighet med obligationsvillkoren om notering av obligationerna på Nasdaq First North. Den första handelsdagen beräknas bli den 19 april 2018. Med anledning av noteringen har Cimco upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen är tillgänglig på Cimcos webbplats www.oxe-diesel.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Myron Mahendra, CFO, +46 763-47 59 82, myron.mahendra@oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 19:45.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar