Cimco Marine AB erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för att ändra vissa villkor för sina upp till 200 MSEK obligationer

Den 28 januari 2018 meddelade Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) att bolaget hade inlett ett skriftligt förfarande, s.k. ”written procedure”, för att ändra vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 (”Obligationerna”).

Agenten Intertrust (Sweden) AB har administrerat det skriftliga förfarandet som avslutades den 14 februari 2019.

De föreslagna ändringarna (som sammanfattas nedan och som finns tillgängliga i sin helhet i meddelandet om skriftligt förfarande som publicerades i samband med bolagets pressmeddelande den 28 januari 2019) accepterades av obligationsinnehavare representerande totalt 92,4 procent av det totala justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavare avgav röster i det skriftliga förfarandet och obligationsinnehavare representerande en erforderlig del av det totala justerade nominella beloppet för Obligationerna deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå beslutsförhet.

Den erforderliga majoriteten för att godkänna de föreslagna ändringarna har således uppnåtts och de föreslagna ändringarna enligt det skriftliga förfarandet har följaktligen godkänts.

Sammanfattningsvis innebär de föreslagna ändringarna att (i) Cimco tillåts ta upp och ställa säkerhet för det tidigare kommunicerade brygglånet i ett belopp om upp till 55 MSEK (ii) förfallodagen för Obligationerna senareläggs till den 15 Februari 2023, (iii) räntan på Obligationerna kommer att kapitaliseras kvartalsvis och läggas till Obligationernas nominella belopp, vilket innebär att inga löpande räntebetalningar därefter kommer att ske, (iv) räntan på Obligationerna kommer att uppgå till 7 procents årlig ränta, och (v) Cimco tillåts finansiera sin verksamhet genom att ta upp krediter och ställa säkerhet under kreditgarantier för kundfordringar som tillhandahålls av myndigheter och andra organisationer som främjar export och genom att ta upp och ställa säkerhet för vissa efterställda lån.

Ändringarna träder i kraft den 14 februari 2019.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 16.50.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar