Cimco Marine AB inleder skriftligt förfarande för att justera vissa villkor för sina obligationer samt förbereder för en 150 MSEK företrädesemission av units

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) har idag inlett ett skriftligt förfarande, s.k. ”written procedure”, för att ändra vissa villkor i sina upp till 200 MSEK (eller motsvarande i NOK och EUR) Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds med ISIN SE0010831545, SE0010831594 och NO0010815442 (”Obligationerna”). Det skriftliga förfarandet inleds i förberedelse för en företrädesemission av units om ca 150 MSEK (”Erbjudandet”).

Justerade obligationsvillkor

De föreslagna ändringarna innebär att (i) Cimco tillåts ta upp och ställa säkerhet för ett icke efterställt brygglån i ett belopp om upp till 55 MSEK till dess Cimco har erhållit emissionslikviden från Erbjudandet, (ii) förfallodagen för Obligationerna senareläggs till den 15 Februari 2023, (iii) räntan på Obligationerna kommer efter ändringarnas ikraftträdande att kapitaliseras kvartalsvis och läggas till Obligationernas nominella belopp, vilket innebär att inga löpande räntebetalningar därefter kommer att ske, (iv) räntan på Obligationerna kommer att justeras ner från 10,75 till 7 procents årlig ränta, och (v) Cimco kommer att tillåtas finansiera sin verksamhet genom att ta upp krediter och ställa säkerhet under kreditgarantier för kundfordringar som tillhandahålls av myndigheter och andra organisationer som främjar export och genom att ta upp och ställa säkerhet för vissa efterställda lån. De föreslagna ändringarna omfattar även ett villkor om att Erbjudandet ska vara genomfört senast den 31 maj 2019.

Meddelandet om att skriftligt förfarande har inletts kommer att skickas till obligationsinnehavarna genom agenten Intertrust (Sweden) AB och är tillgängligt på Cimcos hemsida (www.oxe-diesel.com) och på agentens hemsida (www.intertrustgroup.com).

Företrädesemission av units

Det skriftliga förfarandet inleds som förberedelse för en planerad nyemission av aktier och optioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet kommer totalt att uppgå till ca 150 MSEK, av vilka minst 100 MSEK i nya aktier och minst 50 MSEK genom utnyttjande av de optioner som emitteras i Erbjudandet. Erbjudandet genomförs i syfte att tillgodose Cimcos kortsiktiga och långsiktiga finansieringsbehov, vilket framgår i meddelandet om skriftligt förfarande. Indikativt kommer varje Unit att omfatta tre aktier och en option och emitteras till en total teckningskurs om 3,00 SEK (1,00 SEK per ny aktie) per Unit. Optionerna emitteras vederlagsfritt och kommer att ge rätt att teckna en ny aktie i Cimco till en teckningskurs om SEK 1,50 under en period om 14 dagar räknat från den dag som inträffar ca 6 månader efter tilldelning av Units i Erbjudandet.

Per idag har Cimco träffat tecknings- och garantiåtagandet i ett totalt belopp som motsvarar ca 99 procent av Erbjudandet. Tecknings- och garantiåtagandena är villkorade av att obligationsinnehavarna accepterar de föreslagna ändringarna i det skriftliga förfarandet.

Ytterligare detaljer om Erbjudandet, inkl. information om avstämningsdag och teckningsperiod, kommer att offentliggöras tillsammans med kallelse till en extra bolagsstämma för beslut om Erbjudandet.
– Efter diskussioner med Cimcos större intressenter är vi glada att nu vara överens om de nödvändiga stegen för att tillgodose bolagets kortsiktiga och långsiktiga kapitalbehov, kommenterar Anders Berg, styrelsens ordförande.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019, kl. 12.20.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar