KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Cimco Marine AB (publ) – rättelse avseende dagens kallelse

I dagens kallelse till extra bolagsstämma saknades angivelsen av Certified Adviser – Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser till Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 (0)40 20 02 50, e-post ca@vhcorp.se. Denna nya kallelse omfattar endast detta tillägg.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB (PUBL) 

Aktieägarna i Cimco Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 mars 2019 kl. 11.00 på Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57, 262 31 Ängelholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 2 mars 2019, och
  • anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 2 mars 2019, på adress Cimco Marine AB, attention Myron Mahendra, Metallgatan 17 B, 262 72 Ängelholm med angivande av ”extra bolagstämma”, per telefon 0431-371130, eller via e-post till myron.mahendra@oxe-diesel.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 2 mars 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran om detta till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oxe-diesel.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om ändring av bolagsordningen
  7. av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med följande.

Ändring av gränser för bolagets aktiekapital

Gränserna för bolagets aktiekapital i p. 4 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor.

Ändring av gränserna för antal aktier

Gränserna för antalet aktier i p. 5 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Punkt 7 – Beslut om nyemission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av s.k. units (aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor.

Styrelsens förslag innebär att Bolagets aktiekapital – genom en nyemission av högst 34 423 868 s.k. units på nedanstående villkor – kan öka med högst 4 128 746,20 kronor, varav högst 3 096 559,65 kronor är hänförligt till aktier och högst 1 032 186,55 kronor är hänförligt till teckningsoptioner.

Varje unit består av tre nyemitterade aktier i Bolaget och en nyemitterad teckningsoption i Bolaget. Detta innebär att högst 103 271 604 nya aktier och högst 34 423 868 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av en befintlig aktie berättigar till sju unit-rätter och sex unit-rätter i sin tur berättigar till teckning av en unit, dvs. tre nya aktier och en ny teckningsoption.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av unit-rätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat unit-rätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal unit-rätter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av unit-rätter och, vid överteckning, i förhållande till önskat antal units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranter i förhållande till deras respektive garanterade belopp.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 15 mars 2019.

Emissionskursen för varje unit ska vara 3,00 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 1,00 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 3 april 2019. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhållit tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 1,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 oktober 2019 till och med den 17 oktober 2019. Efter den 17 oktober 2019 ger optionerna således inte någon rätt till teckning av aktier. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt p. 6 ovan.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Metallgatan 17 B i Ängelholm senast den 15 februari 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se

Ängelholm i februari 2019

Cimco Marine AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.