Kommuniké från årsstämma i Cimco Marine AB (publ)

På årsstämman i Cimco Marine AB (publ) den 19 april 2018 beslutades bland annat följande:

-       Resultaträkningen och balansräkningen för 2017 fastställdes.
        Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.
        Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

-       Omval av styrelseledamöterna Andreas Blomdahl, Thomas Jakobsson, Luke Foster och Mats Säterberg
        samt nyval av Anders Berg och Magnus Folin som ordinarie styrelseledamöter. Omval av Allan Foster som
        styrelsesuppleant.

-       Nyval av Anders Berg som styrelseordförande.

-       Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
        150 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna.

-       Omval av Ernst & Young AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2019.

Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tiden för årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Anderberg, CEO, tel. +46 763-10 22 50, cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Myron Mahendra, CFO, tel. +46 763-47 59 82, myron.mahendra@oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 19:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar