Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ)

På extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) den 8 mars 2019 beslutades följande.

Ändring av bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:

Gränserna för Bolagets aktiekapital i p. 4 i bolagsordningen ändrades till följande: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor.”

Gränserna för antalet aktier i p. 5 i bolagsordningen ändrades till följande: ”Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.”

Nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av s.k. units (aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för aktieägarna.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital – genom en nyemission av högst 34 423 868 units på nedanstående villkor – kan öka med högst 4 128 746,20 kronor, varav högst 3 096 559,65 kronor är hänförligt till aktier och högst 1 032 186,55 kronor är hänförligt till teckningsoptioner.

Varje unit består av tre nyemitterade aktier i Bolaget och en nyemitterad teckningsoption i Bolaget. Detta innebär att högst 103 271 604 nya aktier och högst 34 423 868 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av en befintlig aktie berättigar till sju unit-rätter och sex unit-rätter i sin tur berättigar till teckning av en unit, dvs. tre nya aktier och en ny teckningsoption. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 15 mars 2019. Emissionskursen är 3,00 kronor per unit. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 3 april 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 1,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 oktober 2019 till och med den 17 oktober 2019.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i Bolagets prospekt som förväntas publiceras på Bolagets hemsida, www.oxe-diesel.com, omkring den 15 mars 2019.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99

Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 12:10.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.