Delårsrapport II 13/14

september 2013 – februari 2014, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2013/2014

Perioden 1 december 2013 – 28 februari 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,4 (-5,3) MSEK
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 28 februari 2014 till 56 (15) MSEK

Första halvåret 1 september 2013 – 28 februari 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (0) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,2 (-4,4) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

1 december 2013 – 28 februari 2014

  • Mer än hälften av patienterna behandlade i diabetesstudie med diabetesvaccinet Diamyd® i kombination med D-vitamin och ibuprofen
  • Diamyd Medical klargjorde medieuppgifter om diabetesstudie
  • Ansökan om att fördubbla unik preventionsstudie med Diamyds diabetesvaccin inskickad till Läkemedelsverket

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Diamyd Medicals tidigare systerbolag Periphagen (f.d. Diamyd, Inc.) säkrade ny finansiering
  • Diamyd Medical trädde in i stamscellsfältet genom investering i svensk navelsträngsblodbank

VD har ordet
Senaste tiden har varit händelserik för Diamyd Medical och vi kunde rapportera två goda nyheter i snabb följd förra veckan. Tillsammans med en grupp grundare och Karolinska Institutet Holding AB ska vi upprätta Sveriges första kommersiella stamcellsbank för privat familjesparande av navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Avsikten är även att samla in stamceller från navelsträngar och göra dem tillgängliga för forskningsändamål, inte minst för forskning inom typ 1-diabetes. Med den nya satsningen går Diamyd Medical in i stamcellsfältet, ett område som är under snabb utveckling. Den finansiella risken bedöms vara begränsad i och med de många exempel på etablerade privata navelsträngsblodbanker som finns i andra länder. Genom initiativet till en forskningsbank hoppas vi kunna bidra till väsentliga framsteg vad gäller framtida användning av stamceller i olika terapier.

Just vid födseln finns ett unikt tillfälle att samla in unga stamceller från navelsträngen som annars slängs. Privat familjesparande av navelsträngsblod har varit möjligt i USA i över tjugo år och finns i de flesta europeiska länder, men ännu erbjuds ingen sådan tjänst i Sverige. Jag undersökte själv möjligheterna när mina barn föddes för några år sedan, men det blev för krångligt då det enda sättet skulle vara att jag själv tog med utrustning till förlossningen och samlade in blodet för att sedan skicka det utomlands för preparering, infrysning och lagring eftersom tjänsten saknades i Sverige.

Hans-Peter Ekre med lång erfarenhet och ett brett nätverk inom svensk Life Science kommer att leda projektet. Tillsammans med den kunniga och erfarna gruppen grundare samt Karolinska Institutet Holding AB ser vi fram emot att bygga upp en professionell och stabil verksamhet.

Förra veckan kunde vi också rapportera att våra före detta kollegor på Periphagen i Pittsburgh säkrat finansiering för att fortsätta utvecklingen av sin genterapiplattform. Periphagen ingick tidigare i Diamyd-koncernen och hette då Diamyd, Inc., men köptes ut av den amerikanska ledningen hösten 2012. Det var väldigt roligt att höra att en fond med inriktning på Life Science investerat 6,5 miljoner USD i ett första steg och vi gratulerar gänget på Periphagen! Diamyd Medical har fortfarande ekonomiska intressen i Periphagen som är beroende av att de fortsätter utvecklingen. I och med fondens investering minskar Diamyd Medicals ägarandel som uppgick till tio procent, men våra övriga finansiella intressen i Periphagen kvarstår och sannolikheten att få utdelning på dessa ökar.

Diamyd Medical kan komma att erhålla upp till nio miljoner USD i så kallade milstolpsbetalningar som faller ut om vissa utvecklingsresultat uppnås. Dessutom ska Diamyd Medical erhålla tio procent av upfront-betalningar och andra betalningar som Periphagen kan komma få från framtida partners, samt royalty på framtida försäljning av läkemedel baserade på genterapitekniken. Diamyd Medical har också en fordran om en miljon USD samt vissa rättigheter att använda Periphagens teknologi inom diabetes.

Det pågår två forskarintierade kliniska studier med vårt diabetsvaccin Diamyd®. Vi räknar med att patientrekryteringen till DIABGAD-1, där Diamyd® kombineras med D-vitamin och ibuprofen, avslutas innan sommaren, vilket innebär att de första resultaten kan presenteras 2015. Resultat från preventionsstudien DiAPREV-IT väntas också 2015. DiAPREV-IT är en relativt liten studie och forskargruppen vid Lunds universitet som driver studien planerar att utöka antalet deltagande barn med hög risk att få typ 1-diabetes för att öka chansen att kunna påvisa en förebyggande effekt av diabetesvaccinet och öka det vetenskapliga värdet av studien.

Stockholm den 9 april 2014

Peter Zerhouni
vd Diamyd Medical AB (publ)

*** För att läsa hela rapporten, vänligen besök www.diamyd.com, eller se bifogad PDF ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (publ). Tel: 08-661 00 26

Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige
Tel: 08-661 00 26  Fax: 08-661 63 68  E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242-3797

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar