Delårsrapport III 20/21

Report this content

september 2020 – maj 2021, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2020/2021

Utvecklar precisionsläkemedel mot typ 1-diabetes
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.

Mer information finns på https://www.diamyd.com

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår.

1 september 2020 – 31 maj 2021

 • Periodens resultat: 87,3 (23,2) MSEK, tredje kvartalet -32,7 (-7,2) Ökningen jämfört med föregående år är en engångseffekt av vinst om 144,4 MSEK vid avyttring av aktier i Companion Medical, Inc.
 • Resultat per aktie: 1,3 (0,3) SEK, tredje kvartalet -0,5 (-0,1) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -50,4 (24,1) MSEK, tredje kvartalet -21,4 (-6,8) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per 31 maj 2021: 194,2 (81,5) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet, 1 mars 2021 – 31 maj 2021

 • Resultat från fas IIb-studie med Diamyd® publicerades i Diabetes Care
 • Dr Karin Hehenberger tillträdde Diamyd Medicals styrelse
 • Ett globalt CRO kontrakterades för fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd®
 • Klinisk LADA-studie med Diamyd® fullrekryterades
 • En riktad nyemission tillförde 60 miljoner SEK
 • Diamyd Medical valde Cytivas FlexFactory-plattform för framställning av typ 1-diabetesvaccin med precisionsmedicinsk inriktning

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • 24-månaders uppföljning av klinisk fas IIb-studie med Diamyd® indikerade fortsatt positiv behandlingseffekt efter 15 månader
 • Diamyd Medical utvaldes att presentera resultat från en metaanalys Diamyd® den första oktober på diabeteskonferensen EASD
Kommentar av VD Ulf Hannelius

Närmare hälften av alla patienter som diagnostiseras med typ 1-diabetes bär på de ”diabeteskänsliga” generna HLA DR3-DQ2.

Dessa individer kan med stor sannolikhet svara på Diamyd®-behandling. Publiceringen förra månaden av den referentgranskade artikel som lyfte fram de kliniska och immunologiska fynden från DIAGNODE-2 i den ledande diabetestidskriften Diabetes Care har ökat medvetenheten och synligheten för den nya metod för precisions-medicin som vi bedriver. Artikeln har spridits internationellt och lett till fler möjligheter att presentera vid vetenskapliga konferenser. Viktigast är att resultaten och publiceringen i Diabetes Care stöder diabetsvaccinets effektivitet när det gäller att bevara betacellfunktion hos individer som bär DR3-DQ2-generna.

Att den antigenspecifika immunoterapin Diamyd®   visar en positiv och kliniskt relevant sjukdomsmodifierande effekt hos individer som bär HLA-genen DR3-DQ2, visades i en metaanalys innefattande data från tidigare kliniska studier med Diamyd®. Dessa resultat publicerades som en referentgranskad artikel i Diabetologia. Oberoende av detta rapporterade vid ungefär samma tidpunkt Battaglia M, Ahmed S, Anderson MS et al, att HLA är associerat med den första autoantikroppen, vare sig det är HLA DR4-DQ8 med IAA först eller DR3-DQ2 med GADA först, vilket öppnar för att typ 1-diabetes består av två olika underliggande sjukdomstyper, så kallad ”proinsulin autoimmune-DR4 (PADR4-diabetes och ”autoimmune GAD-DR3” (GADR3-diabetes). Efter offentliggörandet av metaanalysen ändrade vi den då pågående DIAGNODE-2-studien och förspecificerade en HLA-analys i det kliniska protokollet och den statistiska analysplanen.  När databasen var låst, koden bruten och resultat från DIAGNODE-2 tillkännagavs 2020, bekräftade data vad metaanalysen visat; de patienter som svarade på Diamyd®-behandlingen definieras av de som bär HLA-genen DR3-DQ2.

Vi har därefter uppdaterat den storskaliga metaanalysen med data från DIAGNODE-2 och har nu resultat baserade på data från fler än 600 individer som har deltagit i fyra placebokontrollerade dubbelblindade kliniska prövningar i Europa och USA. Hos individer som bär HLA-genen DR3-DQ2 ser vi mycket signifikant bevarande av egen insulinproduktion mätt som stimulerad C-peptid och signifikant sänkning av HbA1c, ett mått på blodsockerkontroll. Detta har lagt grunden för vår ”First in Class” precisionsmedicin, inklusive fokus på ”Accelerated approval” (ung. snabbare eller förenklat godkännande) och ”Conditional Marketing Approval”         (villkorat marknadsgodkännande) från FDA respektive EMA. Vi utvärderar också möjligheten att få så kallad Orphan designation (särläkemedelsstatus) i Europa för den HLA DR3-DQ2-specifika patientpopulationen för att komplettera den särläkemedelsstatus för att bevara kvarvarande insulinproduktion vi redan har i USA. Dessa regulatoriska ramverk ger fördelar som kan påskynda godkännandeprocessen för nya behandlingar.

Parallellt med detta har den bekräftande fas III-studien i Europa och USA som vi fortsätter framåt med en mycket robust design eftersom vi endast ska inkludera individer som bär just DR3-DQ2-genen.

24-månadersförlängningen i DIAGNODE-2 som vi nyligen tillkännagav inkluderade 15 individer med DR3-DQ2-genen som behandlats med intralymfatisk Diamyd® och indikerade att den positiva effekten av Diamyd® fanns kvar efter 15 månader. De aktivt behandlade individerna följde sin förväntade kurva med endast 22 % minskning av egen insulinproduktion mellan månaderna 15 och 24. De 8 individerna i placeboarmen som bar HLA DR3-DQ2 hade under samma period förlorat 38 %. Även om det är ett litet och icke-slumpmässigt urval vilket utesluter någon statistisk analys, ger uppgifterna ytterligare stöd till vår fas III-design som kommer att följa alla deltagare i 24 månader i enlighet med regulatoriska krav.

Ur ett vetenskapligt perspektiv är våra resultat mycket relevanta för hur antigenbaserade terapier och vacciner utvecklas. HLA är den mest variationsrika regionen i den mänskliga arvsmassan och är central för hur vi reagerar på kroppsegna och främmande antigener såsom autoantigener, allergener och virus. Detta beror på att HLA-regionen kodar för de proteiner som binder till och presenterar antigener för immunceller. Viktigt att notera är att HLA DR3-DQ2 är en av de vanligaste riskfaktorerna för typ 1-diabetes och har förknippats med autoimmunitet mot GAD, samma antigen som används som den aktiva komponenten i diabetesvaccinet Diamyd®.

Arbetet med tillverkningsanläggningen pågår i full fart. Jag är imponerad av all logistik och testning och tusentals andra aktiviteter i Umeå som är i gång för att etablera vår egen tillverkning av läkemedelssubstanser. Jag vill återigen betona vikten av läkemedelstillverkning som högsta prioritet i dessa tider.

Framöver ser vi också stor möjlighet att bredda användningen av Diamyd® för förebyggande behandling av individer som riskerar att få diagnosen typ 1-diabetes i framtiden. De två tidigare pilotstudierna DiAPREV-IT1 och 2, där subkutana injektioner av Diamyd® utvärderades hos barn med stor risk för typ 1-diabetes, stöder samma uppfattning som vi såg hos nyligen diagnostiserade individer, nämligen att HLA DR3-DQ2 förknippas med en fördröjning av symptomatisk diabetes, och vi utvärderar för närvarande den bästa vägen framåt inom preventionsområdet. Vi är också verksamma inom den autoimmuna formen av typ 2-diabetes, eller latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). Liksom vid typ 1-diabetes finns det inga sjukdomsmodifierande behandlingar för typ 2-diabetes och vi förväntar oss de första kliniska och immunologiska resultaten från GADinLADA-studien i början av nästa år.

Sammanfattningsvis – det senaste kvartalet har varit fundamentalt för utvecklingen av precisionsdiabetesvaccinet Diamyd®.

Stockholm den 23 juni 2021

Ulf Hannelius, vd

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
1 mars 2021 – 31 maj 2021

Resultat från fas IIb-studie med Diamyd® publicerades i Diabetes Care
Den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care publicerade resultaten av DIAGNODE-2, en fas IIb-studie som utvärderat intralymfatisk administrering av Diamyd Medicals huvudläkemedelskandidat Diamyd® (GAD-alum) hos individer nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes. Resultaten visade, i linje med en publicerad storskalig metaanalys av kliniska data, att medan ingen behandlingsfördel sågs i hela patientpopulationen, gav tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® en signifikant och positiv effekt på bevarande av egen insulinproducerande förmåga i den fördefinierade undergruppen av individer som bär HLA DR3-DQ2-haplotypen. I denna undergrupp av patienter observerades 15 månader från studiestart mer än 50% högre bevarande av egen insulinproducerande förmåga hos de som fick aktiv behandling jämfört med placebo.

Dr Karin Hehenberger till Diamyd Medicals styrelse
Karen Hehenberger, MD, PhD, tillträdde som adjungerad ledamot och kommer föreslås för val till styrelsen vid nästa bolagsstämma. Dr Hehenberger har stor erfarenhet från både medicinska och finansiella ledande befattningar inom diabetes och andra kroniska sjukdomar.

Diamyd Medical kontrakterade globalt CRO för fas III-studie med precisionsmedicinsk inriktning med  diabetesvaccinet Diamyd®
Diamyd Medical kontrakterade det globala kontraktsforskningsföretaget (CRO) ICON plc för DIAGNODE-3, en placebokontrollerad fas III-studie med precisionsmedicinsk inriktning med diabetesvaccinet Diamyd®. Studien är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av Diamyd® hos individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien beräknas börja rekrytera patienter senare i år.

Klinisk LADA-studie med Diamyd®  fullrekryterades
Den kliniska fas II-studien GADinLADA, där diabetesvaccinet Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel hos patienter med den autoimmuna form av diabetes som kallas LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), fullrekryterades och de första resultaten från studien planeras meddelas i början av 2022.

En riktad nyemission om 60 miljoner SEK genomfördes
I nyemissionen tecknades 2 400 000 B-aktier till kursen 25 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillfördes Bolaget 60 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av svenska institutionella och kvalificerade privata investerare.

Diamyd Medical valde Cytivas FlexFactory-plattform för framställning av typ 1-diabetesvaccin med precisionsmedicinsk inriktning
Diamyd Medical installerar en Cytiva FlexFactory-plattform i Umeå. Väl i drift påbörjas tillverkningen av Bolagets vaccin med precisionsmedicinsk inriktning. Typ 1-diabetesvaccinet, det första i sitt slag, syftar till att omprogrammera immunceller och förhindra förstörelse av insulinproducerande betaceller.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

24-månaders-uppföljning av klinisk fas IIb-studie med Diamyd® indikerade fortsatt positiv behandlingseffekt  efter 15 månader
50 av de 109 individer i DIAGNODE-2 som deltog i en förlängning av studien hade följts i totalt 24 månader. De aktivt behandlade studiedeltagana som bar HLA DR3-DQ2, totalt 15 individer, följde sin förväntade bana från 15 till 24 månader, således ingen minskande behandlingseffekt jämfört med utvecklingen upp till 15 månader. Som också förväntat såg säkerheten vid 24 månader bra ut, utan någon skillnad i biverkningar mellan aktivt behandlade och placebobehandlade individer.

Diamyd Medical utvaldes att presentera resultat från en metaanalys av diabetesvaccinet Diamyd® på diabeteskonferensen EASD
Ett vetenskapligt abstrakt som beskriver de senaste resultaten från en metaanalys baserad på data från fler än 600 individer med typ 1-diabetes som deltagit i kliniska prövningar med Diamyd®(GAD-alum) valdes ut att presenteras muntligt den första oktober vid den årliga EASD-konferensen (European Association for the Study of Diabetes).

 

Två prövningsläkemedel i klinisk fas
Diamyd® och Remygen® är prövningsläkemedel som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Diamyd® är en antigen-specifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning för behandling av autoimmun diabetes (typ 1-diabetes och LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Kliniska data indikerar diabetesvaccinet Diamyd®s potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna förstörelsen av insulinproducerande betaceller hos individer som bär HLA DR3-DQ2-genotypen. Effekten uppnås genom antigenspecifik omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga lymfkörtlar. Genom att bevara den egna insulinproduktionen har Diamyd® potentialen att göra avsevärd skillnad i patienters dagliga liv och minska komplikationerna av typ 1-diabetes. Huvudresultat från fas IIb-studien DIAGNODE-2 har visat en signifikant behandlingseffekt av Diamyd® i en genetiskt fördefinierad patientgrupp.

Remygen® är en oral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling av autoimmun- och typ 2-diabetes.

Genom att stimulera tillväxt av insulinproducerande celler har Remygen® potentialen att vända sjukdomsförloppet i autoimmun- och typ 2-diabetes. Baserat på kliniska data har Remygen®   också potentialen att förbättra det hormonella svaret på hypoglykemi. Remygen® prövas nu i klinisk fas I/II-studie (ReGenerate-1), där den kliniska effekten utvärderas med syfte att optimera behandlingen inför registreringsgrundande studier.

 

Pågående kliniska studier

Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av att finna ett läkemedel som förbättrar utsikterna för diabetespatienter är av yttersta vikt. Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning som syftar till att stoppa immunsystemets angrepp på de insulinproducerande betacellerna vid autoimmun diabetes, kommer att utvärderas i fas III-studien DIAGNODE-3 samt utvärderas nu i fas II-studien GADinLADA.

Remygen®, som syftar till att stimulera tillväxten av betaceller hos diabetespatienter, utvärderas i patienter i en fas I/II-studie.

Studie med Diamyd® i lymfkörtel

 • GADinLADA – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL MED TILLÄGG AV D-VITAMIN

En öppen, prövarinitierad klinisk studie där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel med tillägg av D-vitamin. Studien, som bedrivs i Norge och Sverige, omfattar 15 patienter mellan 30 och 70 år som fått diagnosen LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) och som ännu ej insulinbehandlas. Syftet med studien är att utvärdera säkerheten av intralymfatisk behandling med Diamyd® i LADA-patienter samt att löpande utvärdera det immunologiska och kliniska svaret under en ettårsperiod. Sponsor för studien är Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet med PhD Ingrid K Hals som sponsors representant. Studien kommer också bedrivas i Sverige vid Centrum för Diabetes, Akademiskt specialistcentrum. Totalt innefattar studien 15 patienter mellan 30 och 70 år som fått diagnosen LADA inom de senaste 12 månaderna och som ännu inte insulinbehandlas.

Studie med Remygen® (GABA)

 • REGENERATE-1 – REMYGEN® /ALPRAZOLAM

En öppen, prövarinitierad klinisk studie med Remygen®. Studien omfattar totalt cirka 36 patienter i åldern 18–50 år som haft typ 1-diabetes i mer än fem år med låg till icke kvarvarande insulinproduktion.  Säkerhets - samt initiala effektresultat från den inledande doseskaleringsdelen av studien har banat väg för att inleda huvudstudien och har också visat en potentiell effekt av Remygen® i att förbättra det hormonella svaret på hypoglykemi. Huvudstudien utvärderar om de insulinproducerande cellerna kan återbilda och om det hormonella svaret på hypoglykemi kan förbättras med Remygen® och kombinationen av Remygen® och Alprazolam. Studien leds av professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet, sponsor för studien.

Kommande klinisk studie

Studie med Diamyd® i lymfkörtel

 • DIAGNODE-3 – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL MED TILLÄGG AV D-VITAMIN

Den placebokontrollerade fas III-studien DIAGNODE-3 kommer att omfatta cirka 330 individer i åldrarna 12 till 28 år vilka nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien kommer att genomföras på cirka 50 kliniker i Europa och USA där närmare hälften av alla individer med typ 1-diabetes beräknas bära den aktuella haplotypen. Efter en inledande månad där samtliga studiedeltagare får D-vitamin, kommer individerna att randomiseras 2:1, dvs två av tre studiedeltagare kommer att få tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® och en av tre kommer att få motsvarande placebo med en månads mellanrum, med en primär avläsning 24 månader efter studiestart. Designen ger, baserat på effektdata från tidigare studier på den HLA-begränsade patientpopulationen, stor sannolikhet att nå de primära effektmåtten; bevarande av stimulerad C-peptid och lägre HbA1c. Huvudprövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

Tillverkning av GAD65 i Umeå
En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva läkemedelsingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® som för närvarande är i klinisk utveckling i sent stadium. Den 1 000 kvadratmeter stora lokalen består av renrum, laboratorier och kontorslokaler, underlättar full kontroll, förutsägbarhet och skalbarhet för tillverkningstekniken för den aktiva ingrediensen.

 

*** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad pdf, eller besök https://www.diamyd.com ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hannelius, vd, tel: +46 736 35 42 41
Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige
Tel: 08-661 00 26 Fax: 08-661 63 68 E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242–3797

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 08.15.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar