Diamyd Medical påminner om nyttjande av teckningsoptioner

Nytttjandeperioden för teckningsoptioner i Diamyd Medical som emitterades i samband med en företrädesemission 2017 löper ut nu på fredag den 30 november. Sista dag för handel med teckningoptioner av serie TO1 B är den 28 november. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två teckningoptioner teckna en ny aktie i Diamyd Medical till en kurs om 4,55 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Diamyd Medical cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Som tidigare meddelats så nyttjar huvudägaren och Bolagets grundare Anders Essen-Möller sina teckningsupptioner fullt ut vilket innebär en investering i Bolaget om cirka 8,2 miljoner SEK. Diamyd Medical har också meddelat att samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som innehar teckningsoptioner nyttjar sina optioner fullt ut.

Utöver nyttjandet av teckningsoptioner har personer i ledande ställning under den gångna veckan ytterligare ökat sitt innehav i Bolaget. Den 20 november köpte vd Ulf Hannelius ytterligare 22 568 B-aktier i Bolaget, varefter Hannelius innehav i Diamyd Medical uppgår till 120 000 B-aktier och 33 332 teckingsoptioner för B-aktier. Den 22 november köpte CFO Anna Styrud ytterligare 20 001 B-aktier i Bolaget, varefter Styruds innehav i Diamyd Medical uppgår till 86 667 B-aktier och 26 666 teckningsoptioner för B-aktier.

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Diamyd Medical 1-30 november 2018
I samband med en företrädesemission 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionkurs 4,55 SEK per ny aktie.

Teckningsoptionerna för B-aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. (DMYD T01 B, ISIN kod: SE0009889199). Notera att teckningsoptionerna förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 30 november 2018, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 28 november 2018.

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid, då en del förvaltare kan ange 28 november eller tidigare som sista anmälningsdag.

De fullständiga villkoren för DMYD TO1 B, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.diamyd.com.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egen europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®. En prövarinitierad Remygen-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar