Genomförbarhetsstudie stöder användningen av intralymfatiska injektioner av Diamyd®

Report this content

En genomförbarhetsstudie utförd som en magisteruppsats vid Uppsala universitet under handledning av Diamyd Medical stöder användningen av ultraljudsstyrda intralymfatiska injektioner för klinisk rutinanvändning. Pilotstudien baseras på intervjuer med och svar på frågeformulär från utvalda radiologer och svar på frågeformulär från utvalda studiessjuksköterskor som deltar i den pågående DIAGNODE-2-studien där den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® administreras direkt i lymfkörtel.

Observationerna från studien överensstämmer med tidigare slutsatser angående genomförbarhet av intralymfatiska injektioner, såsom vid behandling av allergi. Förfarandet anses säkert att utföra och förknippas med mycket litet obehag för patienten. Studien visar även att bärbara ultraljudsenheter kan användas för att styra injektionerna, vilket ger stöd för att behandlingen kan genomföras utanför specialiserade radiologienheter.

–Studien ger ytterligare stöd för att intralymfatisk immunoterapi med Diamyd® är fullt genomförbar och att behandlingen också kan göras tillgänglig för patienter som inte har tillgång till specialicerade sjukhus, säger Ulf Hannelius, VD för Diamyd Medical. Det här är viktigt eftersom vi vill se till att Diamyd®, om marknadsgodkänt, kan komma till nytta för så många patienter som möjligt.

Magisteruppsatsen av Selam Fessehaye med titeln Evaluation of the Feasibility of Intralymphatic Injection of Diamyd®" kan nås genom länken http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auu%3Adiva-389630.

Om DIAGNODE-2
Den placebokontrollerade studien DIAGNODE-2 omfattar 109 patienter från Spanien, Tjeckien, Sverige och Nederländerna i åldrarna 12–24 år. Patienterna, som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, ges diabetesvaccinet Diamyd® (eller placebo) direkt i lymfkörtel vid tre tillfällen med en månads mellanrum i kombination med behandling med oralt D-vitamin (eller placebo) under fyra månader, med start 30 dagar innan den första injektionen. Patienterna följs i 15 månader i syfte att utvärdera den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin. Koordinerande prövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical. För mer information om studien, se www.diagnode-2.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår två prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens egen insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se 

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl 15.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar