Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Report this content

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 17:00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16:30.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 november 2019 dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 15 november 2019 per post på adress Diamyd Medical, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 november 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.  


Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktör Ulf Hannelius.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut:

  a.    Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

  b.    Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

  c.    Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
 14. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut
Val av ordförande vid årsstämman (p. 1)
Advokat Erik Nerpin föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (p. 8 b)
Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat innebär följande.

Bolaget fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till följande (KSEK):

Överkursfond 192 414
Balanserat resultat -100 240
Årets resultat -36 610
Fritt eget kapital 55 565


Styrelsen föreslår att balanserade medel om 55 565 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2018/19 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 26 och 34 i årsredovisningen.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (p. 9-12)
Bolagets valberedning, Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist, lämnar följande förslag.

Förslag till val av styrelseledamöter
Omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Erik Nerpin, Maria-Teresa Essen-Möller, Torbjörn Bäckström och Mark Atkinson. Val av Erik Nerpin till styrelseordförande

Förslag till beslut om styrelsearvoden
Ett totalt styrelsearvode om 550 000 SEK, varav 150 000 SEK till styrelseordföranden, och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Förslag till val av revisor
Omval föreslås av revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2020.

Förslag till revisorsarvode
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 13)
För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget då nyemissionen sker.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.

Övrig information
Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 69 169 796 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 66 613 573 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 217 580.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 31 oktober 2019 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i oktober 2019
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08.00 CET.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar