Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Report this content

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 december 2021 kl. 15:00, Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm.  Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 november 2021, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast fredagen den 26 november 2021 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via Bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 26 november 2021. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.  

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)
Med anledning av pågående pandemi har Diamyd Medical vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman.  Målsättningen är att årsstämman ska hållas kort och effektivt för att minska risken för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.diamyd.com. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Den fortsatta spridningen av COVID-19 och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Diamyd Medical följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande årsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på www.diamyd.com.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, så kallad poströstning, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på www.diamyd.com senast två veckor innan årsstämman. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 26 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Deltagande" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investor.relations@diamyd.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a.   Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b.   Om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c.   Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Val av revisor.
 12. Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
 13. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämman (p. 1)
Advokat Erik Nerpin föreslås utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (p. 7 b)
Styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat innebär följande.

Bolagets fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till följande (KSEK):

Överkursfond 248 895
Balanserat resultat        -127 141
Årets resultat 60 046
Fritt eget kapital 181 800

Styrelsen föreslår att balanserade medel om 181 800 KSEK överförs i ny räkning samt att ingen utdelning för verksamhetsåret 2020/21 lämnas. Styrelsens förslag återfinns på sidorna 30 och 39 i årsredovisningen.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden (p. 8-11)
Bolagets valberedning, Anders Essen-Möller och Bertil Lindkvist, lämnar följande förslag.

Förslag till val av styrelseledamöter
Nyval av Karin Hehenberger. Dr Hehenberger, för närvarande adjungerad styrelseledamot i Diamyd Medical, är vd för och grundare av patientutvecklingsplattformen Lyfebulb, med huvudkontor i New York City, USA. Hon har haft ledande positioner på Eyetech Pharmaceuticals och Coronado BioSciences samt strategiska befattningar inom Johnson & Johnson, JDRF Alliances) och McKinsey, samt varit senior partner i såväl större publika som privata investeringsfonder.

Omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Erik Nerpin, Maria-Teresa Essen-Möller, Torbjörn Bäckström och Mark Atkinson.

Val av Erik Nerpin till styrelseordförande

Förslag till beslut om styrelsearvoden
Ett totalt styrelsearvode om 800 000 SEK, varav 175 000 SEK till styrelseordföranden, och 125 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Förslag till val av revisor
Omval föreslås av revisionsbolaget BDO fram till slutet av årsstämman 2022.

Förslag till revisorsarvode
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om utgivande av aktier (punkt 12)
För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt för rörelsekapital, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid nyemission som sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av antalet aktier i Bolaget då nyemissionen sker.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post på adress Diamyd Medical AB, Box 7349, 103 90 Stockholm eller per e-post investor.relations@diamyd.com.

Övrig information
Antalet aktier i Bolaget uppgår vid kallelsen till 76 926 939 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 74 370 716 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 993 295.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse, samt övriga handlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 11 november 2021 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i november 2021
Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar