Ny metaanalys med Diamyd® publicerad i vetenskaplig tidskrift

Report this content

En uppdatering av en storskalig metaanalys som stöder effekten av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® hos individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiska haplotypen HLA DR3-DQ2 har publicerats i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism. Analysen visar att behandlingseffekt med Diamyd® på bevarande av egen insulinproduktion mätt som C-peptid är associerad med en gynnsam behandlingseffekt på blodsocker mätt som HbA1c.

– Såvitt vi vet är detta den första analysen som visar ett tydligt samband mellan positiva behandlingseffekter på C-peptid och blodsockerkontroll i denna patientpopulation, vilket ger ytterligare stöd för den kliniska effekten av diabetesvaccinet Diamyd i den genetiska målpopulationen av typ 1-diabetespatienter med HLA DR3-DQ2, säger Christoph Nowak, MD PhD, Medical & Data Officer vid Diamyd Medical och försteförfattare till den nyligen publicerade artikeln. Sambandet ger också ytterligare stöd till betydelsen av C-peptid som ett meningsfullt så kallat surrogatmått för kliniskt relevant nytta i kliniska studier, och stärker vår tro på de primära effektmåtten C-peptid och HbA1c i den bekräftande fas 3-studien DIAGNODE-3.

– Dessa data är mycket viktiga för typ 1-diabetesfältet och stödjer den kliniska rationalen för sjukdomsmodifierande behandlingar som fokuserar på att bevara patientens egen insulinproduktion, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sista författare till artikeln.

Analysen bygger på data från fler än 600 individer som deltagit i fyra placebokontrollerade och randomiserade kliniska studier som utvärderar effekten av det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® på att bevara egen inulinproduktion. Resultaten stöder uppfattningen att bevarande av C-peptid med Diamyd®-vaccin korrelerar med gynnsamma effekter på HbA1c hos individer med nyligen debuterad typ 1-diabetes som bär på den genetiska haplotypen HLA DR3-DQ2 och som får standardbehandling för sin diabetes.

Artikeln är publicerad online i Diabetes, Obesity and Metabolism, en vetenskaplig tidskrift som för närvarande är rankad nummer 21 av 145 i kategorin Endocrine (Endokrina sjukdomar), och kan nås på https://doi.org/10.1111/dom.14720

Artikeln har accepterats för publicering och genomgått komplett referentgranskning men har ännu inte formatterats, korrekturlästs och slutredigerats, vilket innebär att versionen publicerad vid offentliggörandet av detta pressmeddelande kan avvika från den slutgiltiga versionen. Artikeln väntas bli öppet tillgänglig som så kallad Open Access-publikation inom kort.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En bekräftande fas III-studie pågår, DIAGNODE-3. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl 11.55 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar