Ytterligare preliminära delresultat från intralymfatisk studie med Diamyd® publicerade i vetenskaplig korrespondens i NEJM

Nya immunologiska data från studien DIAGNODE-1, publicerade som en del av en korrespondens i den vetenskapliga periodiska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM), visar ett predominant Th2-svar där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, vilket är starkare än vad som observerats vid injektion under huden.

Korrespondensen samt data är baserade på den ursprungliga artikeln i NEJM, publicerad den 16 februari 2017 av professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare och sponsor för den öppna pilotstudien DIAGNODE-1.

Författarna till korrespondensen påtalar att spridningsmått borde ha tillförts för att ytterligare stärka validideten av de publicerade preliminära delresultaten från den öppna mindre pilotstudien.

I sitt svar publicerar professor Johnny Ludvigsson och hans medförfattare spridningsmått, samt data som visar på det immunologiska svaret som följer intralymfatisk administration av Diamyd® som stödjer tidigare observerade kliniska resultat . Värdet av pilotstudier diskuteras.

Förutom dessa nya immunlologiska data från den prövariniterade studien DIAGNODE-1 som nu publicerats i NEJM, har data där sex av totalt tolv patienter följts i 15 månader som stödjer tidigare rapporterade delresultat nyligen pressmeddelats av Diamyd Medical i en fjärde delrapport den 6 juli 2017.

Korrespondensen i New England Journal of Medicine är tillgänglig här: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1703468

Om DIAGNODE-1
DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin. Hälften av patienterna har följts i 15 månader och nio patienter har följts i 6 månader från inklusion i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter den tredje injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos) direkt i lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.  

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 kl 08:17 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar