Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Avyttrar fastigheter i Gävle

Stockholm 15 maj 2019 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), avyttrar fastigheter i Gävle. Detaljhandelsfastigheterna Hemlingby 71:4 och Hemlingby 52:13 avyttras för att renodla fastighetsbeståndet i portföljen.

-       Överenskommet fastighetsvärde ligger i linje med senaste värdering.

-       Köpare är Tvättbjörnen Holding AB

-       Frånträde är planerat till den 31 maj 2019

”Fastigheterna i Gävle var Fondens första förvärv och har bidragit med starka kassaflöden. Försäljningarna är ett led i att renodla Fondens fastighetsbestånd. Fortsatt ser vi mycket intressanta förvärvsmöjligheter för Fonden”, säger: David Ekberg, Estea AB

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikation Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar