Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Bokslutskommunikén 2018

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 77,6 miljoner kronor (47,3 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 59,3 (37,1) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 8,1 (1,8) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat uppgick till 19,0 (27,2) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9,7 (3,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 22,4 (-6,1) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 467,1 (337,4) miljoner kronor i nya fastigheter och 10,5 (1,7) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 408,0 miljoner kronor (908,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 466,2 miljoner kronor (360,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda nyemissioner har ökat värdet med 98,7 miljoner kronor och omvärdering med 7,5 miljoner kronor.
  Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -7,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 109,4 procent (106,7 procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2018
jan-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 77,6 47,3 34,9 3,2 
Driftnetto 59,3 37,1 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 8,1 1,8 7,1 -2,4
Totalresultat 19,0 27,2 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 1 408,0 908,0 667,0 395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 466,2 360,0 286,8 104,2
Skulder till kreditinstitut 831,0 487,4 334,4 247,0
Eget kapital 95,9 76,9 49,7 23,6
Balansomslutning 1 464,7 996,9 716,1 417,4
Nyckeltal i % (för definition se sid 20-21 i rapport)
Ekonomisk uthyrningsgrad 92 93 99 98
Överskottsgrad 76 79 84 81
Direktavkastning 5,0 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,69 1,92 1,77 1,79
Belåningsgrad 59,0 53,7 50,1 62,5
Justerad soliditet 38,4 43,8 47,0 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 109,4 106,7 109,4 100,1
Marknadskurs 94,0 90,6 97,0 84,0

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.. 

KOMMENTAR:

” Under årets sista kvartal har vi i bolaget haft hög aktivitet. Under oktober månad genomförde vi en nyemission av kapitalandelsbevis till ett värde av 68,7 MSEK. Syftet med emissionen var att skapa utrymme för ytterligare fastighetsförvärv. Emissionen möjliggjorde att vi under december månad förvärvade och tillträdde fastigheten Knarrarnäs 10. Fastigheten, som är en hotellfastighet, är belägen i Kista och är fullt uthyrd till Connect Hotels på ett 20 årigt hyresavtal. Under december månad kunde vi också meddela att vi har ingått ett nytt hyresavtal med Stockholm Läns Landsting (SLL) i fastigheten Möllan 1 i Stockholm. Det nya avtalet har en löptid om 7 år och omfattar totalt cirka 1 700 kvm. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 31,0 MSEK. Avtalet är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår i fastigheten och vi ser nu en allt tydligare omställning av fastigheten från att tidigare innehålla primärt kontorslokaler till att nu utgöras av moderna lokaler för vård- och omsorgsverksamhet.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: