Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport jan - jun 2019

Report this content

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 45,3 miljoner kronor (37,7 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 35,4 (28,8) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5,1 (4,6) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -22,9 (-0,9) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,1 (5,2) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 3,0 (3,0) miljoner kronor.
 • I slutet av maj avyttrades fastigheterna Hemlingby 52:13 och Hemlingby 71:4 i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om 166,5 MSEK. Realisationsresultatet efter beaktande av transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt till -3,8 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.
 • Koncernen har under perioden investerat 28,0 (10,5) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 279,0 miljoner kronor (1 408,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 492,3 miljoner kronor (466,2 miljoner kronor vid utgången av föregående år).
  Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -26,0 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 109,9 procent (109,4 procent vid utgången av föregående år).
    

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2019
jan-jun
2018
jan-dec
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 45,3 77,6 47,3 34,9 3,2
Driftnetto 35,4 59,3 37,1 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 5,1 8,1 1,8 7,1 -2,4
Totalresultat -22,9 19,0 27,2 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 1 279,0 1 408,0 908,0 667,0 395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 492,3 466,2 360,0 286,8 104,2
Skulder till kreditinstitut 734,0 831,0 487,4 334,4 247,0
Eget kapital 72,9 95,9 76,9 49,7 23,6
Balansomslutning 1 380,8 1 464,7 996,9 716,1 417,4
Nyckeltal i % (för definition se sid 21-22 i
rapport)
Ekonomisk uthyrningsgrad 90 92 93 99 98
Överskottsgrad 78 76 79 84 81
Direktavkastning 4,7 5,0 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 1,87 1,69 1,92 1,77 1,79
Belåningsgrad 57,4 59,0 53,7 50,1 62,5
Justerad soliditet 40,9 38,4 43,8 47,0 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 109,9 109,4 106,7 109,4 100,1
Marknadskurs 99,3 94,0 90,6 97,0 84,0

   KOMMENTAR:

”Som vi tidigare har rapporterat så har vi under perioden lagt tyngdpunkten i vårt arbete på förvaltnings- och utvecklingsåtgärder inom befintligt fastighetsbestånd, där arbetet med utvecklingsfastigheten Möllan 1 har stort fokus. Under maj månad avyttrade vi två fastigheter i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om 166,5 MSEK. Fastigheterna är de enda två renodlade handelsfastigheter som vi ägt och också de enda två fastigheterna i Gävle. Genom försäljningen har vi minskat inslaget av detaljhandel i portföljen samtidigt som vi skapar möjlighet för fortsatt koncentration till de övriga orter där vi äger fastigheter.

Den tidigare kommunicerade förlängda löptiden på kapitalandelslånet, tillsammans med möjligheten att emittera ytterligare kapitalandelsbevis i enligt med bolagsstämmans beslut från den 25 juni 2019, resulterar i att vi ser goda förutsättningar att utöka koncernens fastighetsbestånd.

Under juni månad har vi även ingått en avsiktsförklaring om förvärv av ytterligare fastigheter som ligger väl i linje med vår förvaltningsinriktning. Förvärvet är bl.a. villkorat av att vi kan säkerställa nödvändig finansiering samt att due diligence och analys kan genomföras med ett för oss tillfredsställande utfall. Arbetet med förvärvet fortlöper och vi återkommer med ytterligare information så snart vi kommit längre i processen.”

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 
Per Torpare, Estea AB, tfn 08 679 05 00,
per.torpare@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
  

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: