Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport jan - mars 2020

Report this content

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 
 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 33,4 miljoner kronor (22,2 miljoner kronor föregående år).

 • Driftnettot uppgick till 25,9 (16,8) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 3,0 (1,8) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var 179,3 (-11,0) miljoner kronor, vilket främst är en effekt av omvärderingen av kapitalandelslånet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,4 (1,8) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -2,8 (0,3) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 10,8 (5,7) miljoner kronor i befintliga fastigheter. 
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 968,0 miljoner kronor (1 960,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 637,6 miljoner kronor (799,8 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda emissioner har ökat värdet med 17,1 (279,0) miljoner kronor och omvärdering med -179,2 (54,6) miljoner kronor.
 • Den i balansräkningen minskade skulden (på grund av lägre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med 179,2 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,5 procent (107,6 procent vid utgången av föregående år).
 

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2020jan-mar 2019jan-dec 2018jan-dec 2017jan-dec 2016jan-dec
Hyresintäkter 33,4 88,1 77,6 47,3 34,9
Driftnetto 25,9 71,1 59,3 37,1 29,3
Förvaltningsresultat 3,0 6,4 8,1 1,8 7,1
Totalresultat 179,3 -38,1 19,0 27,2 25,7
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 1 968,0 1 960,0 1 408,0 908,0 667,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 637,6 799,8 466,2 360,0 286,8
Skulder till kreditinstitut 1 135,3 1 080,3 831,0 487,4 334,4
Eget kapital 237,1 57,8 95,9 76,9 49,7
Balansomslutning 2 115,5 2 071,3 1 464,7 996,9 716,1
Nyckeltal i % (för definition se sid 21-22)
Ekonomisk uthyrningsgrad - 95 92 93 99
Överskottsgrad 77 81 76 79 84
Direktavkastning 5,2 5,1 5,0 5,9 5,9
Medelränta kreditinstitut 2,49 2,12 1,69 1,92 1,77
Belåningsgrad 57,7 55,1 59,0 53,7 50,1
Justerad soliditet 41,3 41,4 38,4 43,8 47,0
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 107,5 107,6 109,4 106,7 109,4
Marknadskurs kapitalandelslån 80,5 103,2 94,0 90,6 97,0

KOMMENTAR:

”Det är ovanliga tider och en viss oro har infunnit sig i finansmarknaden i stort och fastighetsbranschen specifikt. Vi kan dock konstatera att vår relativt defensiva strategi med fokus på allmännyttiga hyresgäster har skapat en värderingsmässig motståndskraft i vår fastighetsportfölj, vilket gör att dessa tillgångar kan kompensera för mer känsliga tillgångar. På aggregerad nivå ser vi goda möjligheter för fonden.”

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Per Torpare, Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Citat

Det är ovanliga tider och en viss oro har infunnit sig i finansmarknaden i stort och fastighetsbranschen specifikt. Vi kan dock konstatera att vår relativt defensiva strategi med fokus på allmännyttiga hyresgäster har skapat en värderingsmässig motståndskraft i vår fastighetsportfölj, vilket gör att dessa tillgångar kan kompensera för mer känsliga tillgångar. På aggregerad nivå ser vi goda möjligheter för fonden.
Johan Eriksson, VD Estea AB