Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport jan-mar 2018

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 16,1 miljoner kronor (11,7 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 11,2 (9,4) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 0,5 (1,5) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -8,9 (-2,9) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,4 (1,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 5,3 (-) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 0,2 (-) miljoner kronor befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 912,0 miljoner kronor (908,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 373,5 miljoner kronor (360,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -13,4 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,6 procent (106,7 procent vid utgången av föregående år).

  RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2018
jan-mar
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 16,1 47,3 34,9 3,2
Driftnetto 11,2 37,1 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 0,5 1,8 7,1 -2,4
Totalresultat -8,9 27,2 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 912,0 908,0 667,0 395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 373,5 360,0 286,8 104,2
Skulder till kreditinstitut 486,0 487,4 334,4 247,0
Eget kapital 68,0 76,9 49,7 23,6
Balansomslutning 983,5 996,9 716,1 417,4
Nyckeltal i % (för definition se sid 19-20 i rapport)
Ekonomisk uthyrningsgrad 89 93 99 98
Överskottsgrad 70 79 84 81
Direktavkastning 5,9 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 2,01 1,92 1,77 1,79
Belåningsgrad 53,3 53,7 50,1 62,5
Justerad soliditet 44,9 43,8 47,0 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 107,6 106,7 109,4 100,1
Marknadskurs 94,0 90,6 97,0 84,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har, efter periodens utgång, tillträtt fastigheten Namnsdagen 1 i centrala Eskilstuna. På fastigheten kommer det att uppföras totalt 164 lägenheter med planerad inflytt i april, maj och september 2018. Beräknade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till cirka 19,5 MSEK. Fastigheten förvärvades till ett överenskommet fastighetsvärde om 365,0 MSEK. Del av köplikvid betalades med kapitalandelsbevis via en riktad nyemission till säljaren som beslöts av styrelsen vid en extra bolagsstämma den 27 april 2018. Den riktade nyemissionen uppgick till 30,0 MSEK.

KOMMENTAR:

Det kapital som tillförts koncernen från externa investerare har successivt allokerats till fastighetsförvärv. Vid utgången av rapportperioden har koncernen en relativt försiktig belåning av fastighetsbeståndet. Efter förvärv av fastigheten Namnsdagen 1, vilket skedde efter periodens utgång, kommer belåningsgraden öka, vilket skapar en mer effektiv allokering av koncernens kapital. Koncernen har som strategi att bygga upp ett fastighetsbestånd av hög kvalitet med stabila och diversifierade hyresintäkter och kassaflöden. Vi har nu kommit en god bit på väg och möjligheten att emittera ytterligare kapitalandelslån gör att vi löpande utvärderar nya investeringsmöjligheter”.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

 
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: