Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari - juni 2015

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett Svenskt fastighetsbolag tillika en Alternativ Investeringsfond (AIF), enligt lagen (2013:561), om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (LAIF). Bolagets kapitalandelslån är noterat vid Nordic Derivatives Exchange (NDX) Debt Securities.

  • Bolaget är nystartat under år 2015.
  • Bolaget emitterade i juni 2015 kapitalandelsbevis till ett sammanlagt värde om 124,1 miljoner kronor. Kapitalandelsbevisen noterades på NGM’s lista NDX Debt Securities den 18 juni med beteckningen ESTEA KAPBEVIS3.
  • Förvaltningsresultatet som avser verksamhet bedriven 15-30 juni uppgick till -0,1 miljoner kronor.
  • Kapitalandelsbevisens slutkurs den 30 juni 2015 uppgick till 98 procent av nominellt värde. Kapitalandelsbevisen värderas till marknadskurs och den lägre slutkursen (än nominellt belopp) har påverkat resultatet positivt med 2,5 miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,4 miljoner kronor.

RAPPORTEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2015januari-juni*
Hyresintäkter -
Förvaltningsresultat -0,1
Resultat efter skatt 2,4
Kapitalandelslån, marknadsvärde 121,6
Ränta kapitalandelslån, % ** 6,25

* Verksamhetens kostnader har genererats under perioden 15 juni-30 juni i samband med emittering av kapitalandelsbevis.

** Avser ränta i enlighet med villkoren för kapitalandelslånet och beräknas som 6,25 procent på emitterat belopp om 10 000 kronor per kapitalandelsbevis.

Väsentliga händelser efter perioden slut

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Kommentar:

”Emissionen av kapitalandelslån gör att koncernen har säkerställt möjligheten att genomföra initiala fastighetsförvärv om ca 200-300 MSEK. Förvärven kommer att finansieras genom en kombination av kapitalandelslån och banklån. Ett flertal investeringsmöjligheter utvärderas i skrivande stund och vår målsättning är att koncernens kapital skall kunna allokeras till fastigheter så snart som möjligt.”

Säger Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: