Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2020

Report this content

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 
 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 105,9 miljoner kronor (64,3 miljoner kronor föregående år).

 • Driftnettot uppgick till 82,6 (51,0) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 11,0 (6,5) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var 164,9 (-28,3) miljoner kronor, vilket främst är en effekt av omvärderingen av kapitalandelslånet och bolagets fastigheter.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 7,0 (3,7) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 156,9 (4,6) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 47,2 (41,9) miljoner kronor i befintliga fastigheter och 195,9 (-) miljoner kronor i nya fastigheter. 
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 2 360,0 miljoner kronor (1 960,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 782,1 miljoner kronor (799,8 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda emissioner har ökat värdet med 17,1 (279,0) miljoner kronor och omvärdering med -34,7 (-32,7) miljoner kronor.
 • Den i balansräkningen minskade skulden (på grund av lägre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med 34,7 miljoner kronor före skatt, men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 119,8 procent (107,6 procent vid utgången av föregående år).

Händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Nyfosa om att avyttra koncernens samtliga fastigheter. Planerat frånträde är 16 november 2020. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 2 500,0 MSEK. Återbetalningsbeloppet efter vinstdelning, avräkningar mot Nyfosa och avvecklingskostnader beräknas uppgå till omkring 125,0-130,0 procent.
 

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2020 jan-sep 2019 jan-dec 2018 jan-dec 2017 jan-dec 2016 jan-dec
Hyresintäkter 105,9 88,1 77,6 47,3 34,9
Driftnetto 82,6 71,1 59,3 37,1 29,3
Förvaltningsresultat 11,0 6,4 8,1 1,8 7,1
Totalresultat 164,9 -38,1 19,0 27,2 25,7
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde 2 360,0 1 960,0 1 408,0 908,0 667,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 782,1 799,8 466,2 360,0 286,8
Skulder till kreditinstitut 1 304,6 1 080,3 831,0 487,4 334,4
Eget kapital 222,7 57,8 95,9 76,9 49,7
Balansomslutning 2 470,5 2 071,3 1 464,7 996,9 716,1
Nyckeltal i %
Ekonomisk uthyrningsgrad 95 95 92 93 99
Överskottsgrad 78 81 76 79 84
Direktavkastning 4,9 5,1 5,0 5,9 5,9
Medelränta kreditinstitut 2,28 2,12 1,69 1,92 1,77
Belåningsgrad 55,3 55,1 59,0 53,7 50,1
Justerad soliditet 40,7 41,4 38,4 43,8 47,0
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 119,8 107,6 109,4 106,7 109,4
Marknadskurs kapitalandelslån 98,8 103,2 94,0 90,6 97,0

Kommentar

”Vi har jobbat hårt under flera år för att bygga upp denna attraktiva fastighetsportfölj, och resultatet är tydligt när vi nu avyttrar den till Nyfosa. Sedan starten har fonden utbetalat 6,25 procent årligen i ränteutbetalningar och efter försäljningen skapas ytterligare avkastning i form av cirka 25-30 procents kapitaltillväxt i förhållande till den nominella investeringen,” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

”Inom Estea fortsätter vi att fokusera på att skapa nya investeringsstrategier i fastighetsbranschen och vår förhoppning är att vi inom kort skall kunna presentera fler intressanta och förhoppningsvis lönsamma investeringsmöjligheter,” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Kontakt för mer information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden besök: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Citat

Vi har jobbat hårt under flera år för att bygga upp denna attraktiva fastighetsportfölj, och resultatet är tydligt när vi nu avyttrar den till Nyfosa. Sedan starten har fonden utbetalat 6,25 procent årligen i ränteutbetalningar och efter försäljningen skapas ytterligare avkastning i form av cirka 25-30 procents kapitaltillväxt i förhållande till den nominella investeringen
Johan Eriksson, VD Estea AB