Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2018

Report this content

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

 • Hyresintäkterna för perioden ökade till 55,8 miljoner kronor (34,8 miljoner kronor föregående år).
 • Driftnettot uppgick till 43,0 (28,4) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var 8,3 (2,9) miljoner kronor.
 • Periodens totalresultat var -19,5 (1,5) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 9,3 (4,4) miljoner kronor.
 • Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 5,1 (1,2) miljoner kronor.
 • Koncernen har under perioden investerat 369,0 (110,9) miljoner kronor i nya fastigheter och 4,4 (-) miljoner kronor i befintliga fastigheter.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 277,0 miljoner kronor (908,0 vid utgången av föregående år).
 • Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 420,8 miljoner kronor (360,0 miljoner kronor vid utgången av föregående år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 30,0 miljoner kronor och omvärdering med 30,7 miljoner kronor.
  Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med -30,7 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 108,2 procent (106,7 procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2018
jan-sep
2017
jan-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
Hyresintäkter 55,8 47,3 34,9 3,2 
Driftnetto 43,0 37,1 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 8,3 1,8 7,1 -2,4
Totalresultat -19,5 27,2 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde     1 277,0        908,0         667,0        395,0
Kapitalandelslån, marknadsvärde 420,8 360,0 286,8 104,2
Skulder till kreditinstitut 776,9 487,4 334,4 247,0
Eget kapital 57,4 76,9 49,7 23,6
Balansomslutning 1 311,1 996,9 716,1 417,4
                                                           
Nyckeltal i % (för definition se sid 20-21 i rapport)                     
Ekonomisk uthyrningsgrad 92 93 99 98
Överskottsgrad 77 79 84 81
Direktavkastning 5,0 5,9 5,9 6,0
Medelränta kreditinstitut 2,15 1,92 1,77 1,79
Belåningsgrad 60,8 53,7 50,1 62,5
Justerad soliditet 36,5 43,8 47,0 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 108,2 106,7 109,4 100,1
Marknadskurs 98,5 90,6 97,0 84,0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Bolaget har under oktober 2018, med stöd av punkt 4 i de Allmänna Villkoren för kapitalandelslånet, emitterat kapitalandelsbevis om cirka 68,7 MSEK, vilka togs upp till handel den 31 oktober 2018. 

KOMMENTAR:

”Efter periodens slut, under oktober månad genomförde vi ytterligare en emission av kapitalandelsbevis, totalt tillfördes moderbolaget cirka 68,7 MSEK. Sverigefastigheter 3 AB har nu emitterat cirka 496,0 MSEK i kapitalandelslån. Vår målsättning att växa fastighetportföljen kvarstår och vi har därför för avsikt att genomföra fler fastighetsförvärv. Vi kommer fortsatt prioritera fastigheter av hög kvalitet med förhoppning om att skapa stabila och diversifierade hyresintäkter och kassaflöden. Genom den senaste emissionen har vi redan nu en viss investeringsberedskap och möjligheten att emittera ytterligare kapitalandelslån gör att vi löpande utvärderar ett flertal intressanta investeringsmöjligheter.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
   
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
   
   
Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: