Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Emitterar och noterar ytterligare kapitalandelsbevis på NDX

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) emitterar och noterar ytterligare en serie av Kapitalandelsbevis (ISIN SE0007131883) om 11 160 stycken kapitalandelsbevis på NDX. Totalt har Bolaget emitterat och noterat 295 680 000 SEK av upp till 1 000 000 000 SEK vilket kan komma emitteras under löptiden. Bolaget avser att använda emissionslikvid till nya förvärv i enlighet med fastställda investeringskriterier samt värdehöjande investeringar inom befintligt fastighetsbestånd.

-       Totalt nominellt belopp i emission III uppgår till 111 600 000 SEK

-       Nominellt belopp per kapitalandelsbevis är 10 000 SEK

-       Teckningskurs uppgår till nominellt belopp med ett tillägg om 41,67 kronor per kapitalandelsbevis (motsvarande upplupen ränta) (s.k. ”Clean price”)

-       Fastställd årlig ränta om 6,25 % (kvartalsvis utbetalning)

-       Kortnamn på NDX ESTEA KAPBEVIS3

-       Preliminär upptagande till handel den 3 november 2016

Under styrelsemöte den 31 oktober beslutade styrelsen i Bolaget att nyttja del av det bemyndigande som extra bolagstämma fastställde den 4 oktober 2016 och emitterar 11 600 kapitalandelsbevis på 10 041,67 kronor per kapitalandelsbevis. Priset per kapitalandelsbevis utgörs av nominellt värde (10 000,00 kr) med tillägg av upplupen ränta (41,67 kr) som löper på kapitalandelsbevisen från den 11 oktober (s.k. ”Clean price”). Emissionen riktades till en begränsad krets kvalificerade investerare. Prospekt för ”upptagande till handel” godkändes och registrerades den 31 oktober 2016 av Finansinspektionen.

Fullständigt prospekt finns på Finansinspektionens hemsida och på Esteas hemsida www.estea.se.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond och är ett helägt dotterbolag till Estea AB som är förvaltare av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kapitalandelslånet har en löptid till 30 juni 2020 med en möjlighet till förlängning för Bolaget till 30 juni 2022. Bolaget äger per den 28 oktober 2016 fastigheter till ett sammanlagt värde om ca 500 MSEK, föreliggande emission III möjliggör ytterligare förvärv inom ramen för fastställda investeringskriterier.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; ABG Sundal Collier agerat sales agent och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och Intertrust Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar