Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Erbjudande om teckning

Stockholm 18 september 2018 - Förvaltaren Estea AB:s Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har per den 18 sep 2018, beslutat om en sjätte nyemission av Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 200 000 000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor för fonden. Prospekt om erbjudande att teckna är, per den 18 september, godkänt av Finansinspektionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

-       Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

-       Erbjudandet uppgår till maximalt 200 000 000 SEK, bestående av maximalt 20 000 kapitalandelsbevis

-       Teckningspost 10 000 SEK (100 % av nominellt värde) med ett tillägg om 8,68 kronor per Kapitalandelsbevis motsvarande upplupen ränta per Likviddagen.

-       NAV 107,4% per 180630

-       Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

-       Teckningstid; 19 september 2018 – 8 oktober 2019

-       Likviddag; 15 oktober 2018

-       Planerad handelsstart på NGM (NDX); 18 oktober 2018

-       Löptid; 2020-06-30 med rätt för fonden att förlänga löptiden till och med 2022-06-30

ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört fem emissioner och äger (per den 30 juni, 2018) nio fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm, till värde om ca 1 277 MSEK. Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är sedan 2015 noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den ackumulerade avkastningen/räntan till 18,9 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2018 till 107,4 %. Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) en fortsatt konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en fulltecknad emission, beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca 500 Mkr.

KOMMENTAR:

”Efter att vi nyligen stängt och fastställt återbetalning av vår första publika och reglerade investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), ser vi fortsatt intresse för våra investeringsfonder. Vi är glada och tacksamma för det mottagande vi fått, med tanke på att Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), var den första publika reglerade investeringsfonden för kommersiella fastigheter i Sverige. Men tydlig avkastningsprofil med ränteutbetalningar kvartalsvis, en resultatdelning vid löptidens slut, genererades en totalavkastning på ca 52 % under löptiden. Vi ser nu fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden. Genom ovan nämnda erbjudande om teckning i investeringsfonden Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), kan vi fortsatt erbjuda marknaden en publik och reglerad investeringsfond mot den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi välkomnar gamla som nya investerare att investera med oss, säger Johan Eriksson, VD, Estea AB.”

DISTRIBUTION OCH SAMARBETSPARTNERS

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och distributör, teckning kan även ske direkt via Nordnets plattform och depåer. Wistrand Advokatbyrå agerar som legalt ombud till Estea AB.

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Se; Estea AB:s hemsida, Avanza Banks hemsida, Nordnets Hemsida och Finansinspektions hemsida

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar