Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förlänger kapitalandelslånets löptid enligt allmänna villkor, tecknar avsiktsförklaring kring nytt förvärv samt beslut om nyemission av kapitalandelsbevis

Stockholm den 26 juni 2019

Styrelsen för Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (”Bolaget”), har beslutat att förlänga löptiden för Bolagets kapitalandelslån (ISIN SE0007131883) (”Kapitalandelslånet”) genom att avropa Förlängningsrätten (såsom definierat i de allmänna villkoren för Kapitalandelslånet). Avyttringsdagen för Bolagets samtliga investeringar ska således ske senast den 30 juni 2022.

Estea AB:s Investeringskommitté har identifierat ett potentiellt tilläggsförvärv i linje med Bolagets strategiska förvaltningsinriktning. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring gällande ett potentiellt förvärv av fastigheter. Det potentiella förvärvet är i avsiktsförklaringen villkorat av bland annat att finansiering kan säkerställas samt att Bolagets due diligence genomförs med ett för Bolaget tillfredsställande utfall. 

Bolaget har vid extra bolagsstämma den 25 juni 2019 beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, emittera fler kapitalandelsbevis inom ramen för Kapitalandelslånet. Bolaget har för avsikt att genomföra en nyemission om upp till 15 000 kapitalandelsbevis till en teckningskurs som fastställts av styrelsen till SEK 10 000 per kapitalandelsbevis, motsvarande SEK 150 000 000 före emissionskostnader. Bolagsstämman har därtill bemyndigat styrelsen att i tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ytterligare emission(er) om totalt 35 000 kapitalandelsbevis.

”Den avsiktsförklaring som tecknats ger Bolaget, om förvärvet går igenom, goda möjligheter att öka Bolaget intjäningsförmåga. Fastigheterna håller hög teknisk standard och hyresgästmixen är tilltalande, liksom portföljens läge i en intressant tillväxtregion. Den strategi som Investeringskommittén ser för denna portfölj, liksom för andra innehav i Bolaget, gör att styrelsen beslutat att förlänga Kapitalandelslånets löptid med två år. Vi har tydliga indikationer från betydande investerare att detta är i linje med investerarnas önskan att få fortsatt hög avkastning på sina investeringar. Vi har en positiv syn på marknaden för kommersiella fastigheter och vi jobbar nu vidare med ytterligare intressanta förvärvsmöjligheter, säger: Johan Eriksson Rydermark, VD för Estea AB”

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar