Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förlänger teckningstid

Report this content

Stockholm 8 oktober 2018 – Styrelsen i förvaltaren Estea AB:s Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående Emission VI till och med 2018-10-15.

Styrelsen för Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i det pågående erbjudandet om teckning av Kapitalandelsbevis (”Erbjudandet”) med anledning av att möjliggöra för fler investerare att teckna. Intresset har varit bra men det finns fortfarande teckningsutrymme och det är flertalet större investerare som efterfrågat mer tid. Den nya teckningstiden är förlängd till den 19 oktober 2018 kl. 15.00, med likviddag den 26 oktober 2018. De nya kapitalandelsbevisen beräknas att upptas till handel på NDX med start den 31 oktober 2018. Med anledning av förlängningen av teckningsperioden kommer erbjudandepriset att uppgå till 10 027,78 kronor per kapitalandelsbevis, varav 10 000 kronor avser nominellt belopp och 27,78 kronor motsvarar tillägg för upplupen ränta per likviddagen.

Teckningsperiod:                                                   t.o.m. 2018-10-19

Likviddag:                                                               2018-10-26

Beräknad första handelsdag vid NDX:                2018-10-31

Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som erbjuds inom ramen för prospektet, före offentliggörandet av tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet.

ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 3 AB (PUBL)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört fem emissioner och äger (per den 30 juni, 2018) nio fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm, till värde om ca 1 277 MSEK. Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är sedan 2015 noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den ackumulerade avkastningen/räntan till 18,9 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2018 till 107,4 %. Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) en fortsatt konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en fulltecknad emission, beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca 500 Mkr.

DISTRIBUTION OCH SAMARBETSPARTNERS

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och distributör, teckning kan även ske direkt via Nordnets plattform och depåer. Wistrand Advokatbyrå agerar som legalt ombud till Estea AB.

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Se; Estea AB:s hemsida, Avanza Banks hemsida, Nordnets Hemsida och Finansinspektions hemsida

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Dokument & länkar