Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastigheten Möllan 1 i Stockholm

Stockholm 22 december 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Möllan 1 i Stockholm. Bolaget har som tidigare kommunicerats även, ingått villkorat avtal om förvärv av en logistikbyggnad under uppförande i Hedenstorp utanför Jönköping, samt förvärvat fastigheten Hemlingby 52:13 utanför Gävle.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) tillträder fastigheten Möllan 1 den 22 december 2015.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 11 945 kvm

-       De tre största hyresgästerna är Stockholms läns landsting, Aleris och Svenska Kennelklubben

-       Underliggande förvärvspris för fastigheten uppgår till ca 236 000 000 SEK före avdrag för latent skatt

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 19,1 MSEK

Fastigheten är belägen i korsningen av Kymlingelänken och Hjulstavägen med adress Rinkebysvängen 70. Områdena kring fastigheten, Spånga/Bromsten, Rinkeby, Rissne och Ursvik, karaktäriseras av stark tillväxt med infrastrukturell utbyggnad och flertalet bostadsprojekt. Byggnaden uppfördes 1991 och består av en u-formad huskropp i fyra våningar ovan mark, samt en källarvåning med bl.a. parkeringsgarage (50 platser). Bolaget gör bedömningen att fastigheten har god utvecklingsmöjlighet genom tillskapande av nya byggrätter för såväl bostäder som kommersiella ändamål.

”Förvärvet av Möllan 1 passar väl in i den fastlagda strategi vi har för Bolaget, och kompletterar befintligt innehav. Genom förvärvet skapas ett starkt initialt kassaflöde, men också med en tydlig utvecklingsmöjlighet”

säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

Säljarens rådgivare har varit Rosengren & Co.

Del av Bolagets kapitalisering har skett via emitterande Kapitalandelsbevis, vilka är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar