Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Godkännande av tilläggsprospekt

Report this content

Stockholm 15 oktober 2018 – Som tidigare kommunicerats har styrelsen i förvaltaren Estea AB:s Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), org.nr 559001-4105, beslutat att förlänga teckningstiden i pågående Emission VI. Tilläggsprospektet, som inlämnats till Finansinspektionen, har godkänts per den 15 oktober 2018.

Den nya teckningstiden är förlängd till och med den 19 oktober 2018 kl. 15.00, med likviddag den 26 oktober 2018. De nya kapitalandelsbevisen beräknas att upptas till handel på NDX med start den 31 oktober 2018. Med anledning av förlängningen av teckningsperioden kommer erbjudandepriset att uppgå till 10 027,78 kronor per kapitalandelsbevis, varav 10 000 kronor avser nominellt belopp och 27,78 kronor motsvarar tillägg för upplupen ränta per likviddagen.

Teckningsperiod:                                                      2018-09-19 – 2018-10-19

Likviddag:                                                                   2018-10-26

Beräknad första handelsdag vid NDX:                2018-10-31

Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som erbjuds inom ramen för prospektet, före offentliggörandet av tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga den 17 oktober 2018.

DISTRIBUTION OCH SAMARBETSPARTNERS

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och distributör, teckning kan även ske direkt via Nordnets plattform och depåer. Wistrand Advokatbyrå agerar som legalt ombud till Estea AB.

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Se; Estea AB:s hemsida, Avanza Banks hemsida och Finansinspektions hemsida

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Taggar:

Dokument & länkar