Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Noterar kapitalandelsbevis på NDX

Report this content

Stockholm 17 juni 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) noterar Kapitalandelsbevis (ISIN SE0007131883) på NDX. Noteringsvolym för Kapitalandelsbevisen är ca 126 000 000 SEK i poster om nominellt belopp 10 000 SEK, fördelat på ca 2200 investerare. Kapitalandelsbevisen som noteras efter första stängningen är en del av ett Kapitalandelslån om totalt 1000 MSEK vilket  kan komma emitteras under löptiden.

-       Noteringsvolym uppgår till ca 126 000 000 SEK

-       Minsta handelspost om 10 000 SEK

-       Fastställd årlig ränta om 6,25 % (kvartalsvis utbetalning)

-       Kortnamn på NDX ESTEA KAPBEVIS3

-       Handelsstart kapitalandelsbevis torsdag den 18 juni 2015

Nordic Growth Market (NGM) har den 15 juni 2015 beslutat att bevilja Bolagets ansökan om notering av Kapitalandelsbevis på listan NDX, med första planerade handelsdag 18 juni 2015. Bolaget har upprättat ett noteringsprospekt och genomgått noteringsgranskning i enlighet med NDX noteringsvillkor.

Fullständigt prospekt finns på Finansinspektionens hemsida och på Esteas hemsida www.estea.se.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), är ett helägt dotterbolag till Estea AB och i samband med noteringen av Kapitalandelsbevisen på NDX kommer Estea AB vara förvaltare av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kapitalandelslånet har en löptid till 30 juni 2020 med en möjlighet till förlängning för Bolaget till 30 juni 2022. Bolaget skall genomföra direkta och indirekta fastighetsinvesteringar, förvalta dessa investeringar samt därefter avyttra fastigheterna. Bolagets mål är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och förvalta fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: