Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Offentliggör prospekt och emission av Kapitalandelsbevis

Stockholm 19 maj 2015 – Estea AB utökar befintlig bolagsstruktur med ytterligare ett bolag, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Kapitalandelsbevis om totalt maximalt 400 MSEK i ett första steg. Prospektet godkändes och registrerades den 19 maj 2015 av Finansinspektionen. Kapitalandelsbevisen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB.

Föreliggande erbjudandet i korthet

-       Emissionen omfattar 20 000 stycken nya kapitalandelsbevis i en första stängning.
-       Teckningsbelopp uppgår till 200 Mkr.
-       Vid eventuell överteckning kan ytterligare 200 Mkr emitteras i enlighet med Allmänna Villkor
-       Teckning sker till nominellt belopp om 10 000 kronor per kapitalandelsbevis
-       Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning, samt eventuell vinstdelning
-       Teckningstiden pågår från 2015-05-20 till 2015-06-10
-       Erbjudandet är villkorat av att teckning sker av minst 10 000 Kapitalandelsbevis motsvarande 100 miljoner kronor

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
Bolaget har bildats för att genomföra direkta och indirekta fastighetsinvesteringar, förvalta dessa investeringar samt därefter avyttra fastigheterna. Bolagets mål är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och förvalta fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil. För att finansiera fastighetsinvesteringarna har Bolaget tagit upp ett Kapitalandelslån som representeras av maximalt 100 000 Kapitalandelsbevis med initialt Nominellt Belopp om 10 000 kronor. Det Totala Lånebeloppet ska således inte överstiga 1 miljard kronor under löptiden. Om föreliggande Erbjudande i enlighet med Prospektet fulltecknas, inklusive utökningsemissionen, kommer Bolaget att tillföras maximalt 400 000 kronor i en första stängning. Emissionslikviden vid den första stängningen, vid fullteckning samt utnyttjande av utökningsemissionen, möjliggör förvärv av fastigheter för totalt ca 800–1 200 Mkr. Enligt de investeringskriterier som Bolaget ställt upp kommer primärt fokus vara att förvärva kommersiella fastigheter i Sverige. Målet är att diversifiera ägandet till fastigheter inom olika sektorer. Vid förvärv av fastigheter samt för fastighetsförvaltning anlitar Bolaget Estea AB enligt ett Förvaltningsavtal.

”Estea AB är av uppfattningen att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på den svenska fastighetsmarknaden vilka erbjuder en attraktiv avkastning- och riskprofil. Bolaget fokuserar på att identifiera fastigheter som i förhållande till rådande marknadsförutsättningar och riskprofil bedöms kunna erbjuda en så god avkastning som möjligt. För att uppnå detta prioriterar Bolaget investeringar i fastigheter belägna i expansiva och attraktiva geografiska lägen, med teknisk god kvalité och en bra sammansättning av hyresgäster inom olika branscher. I en normalt fungerande marknad och under en normal konjunkturcykel är det Bolagets ambition att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om ca 5-8% av aktuellt förvärvspris vid tidpunkten för förvärvet.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB

Information
Nyemitterade Kapitalandelsbevisen förväntas upptas till handel på NDX vecka 25, 2015. Kortnamn är ESTEA KAPBEVIS3 och handlas i procent (%) av nominellt värde. Bolaget har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som likviditetsgarant för Kapitalandelsbevisen. Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen per den 19 maj 2015.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare. Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX. CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

Prospekt
Prospekt och anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.estea.se samt på Avanza Banks hemsida: www.avanzabank.se. Den som är depåkund hos Avanza Bank kan anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Tryckt prospekt kan erhållas från Estea eller Avanza.

Teckningsperiod:          2015-05-20 -- 2015-06-10
Likviddag:                    2015-06-16

 
För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital Markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se


Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighetsfond- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”) att förvalta alternativa investeringsfonder och verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Estea förvaltar sedan tidigare Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) och Estea Logistics Properties 5 AB (publ).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar