Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Omallokerar via försäljning och utreder förutsättning för ytterligare expansion

Stockholm 9 mars 2017- Förvaltaren Estea AB:s Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), avyttrar fastigheten Hedenstorp 2:16 i Jönköping. Förvaltaren Estea AB utreder även förutsättningar för en nyemission i Investeringsfondens noterade Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 150 000 000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor. Styrelsen i Investeringsfonden har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 mars 2016, uppdragit åt förvaltaren Estea AB att i samråd med Avanza Bank, utreda förutsättningarna för en publik nyemission.

-       Överenskommet fastighetsvärde vid försäljningen av Hedenstorp 2:16, före avdrag för latent skatt och övriga transaktionsomkostnader uppgår till 93 MSEK. Köparen är en internationellt välkänd aktör och mer information kommuniceras i anslutning till frånträdet som sker den 3 april.

-       För att säkerställa ytterligare förvärvskapacitet utreds förutsättningarna för en nyemission om maximalt 150 MSEK.

Försäljningen av fastigheten Hedenstorp 2:16 sker i en separat transaktion, i samband med att köparen förvärvar logistikfastigheter av Estea Logistic Properties 5 AB, en av Estea AB förvaltad Investeringsfond.

Försäljningen av fastigheten är av strategisk karaktär vilket innebär att vi frigör investeringsutrymme och därmed möjliggör omallokering i fastighetsportföljen. Genom ett eventuellt genomförande av nyemission om 150 MSEK skapas ett investeringsutrymme om ca 500-700 MSEK. Vår ambition är att inom kort presentera hur förutsättningarna för nyemission och eventuella förvärvsmöjligheter därefter ser ut. Vår målsättning är, likt tidigare, att de fastigheter som vi äger och aktivt förvaltar över tid skall kunna skapa en stabil och attraktiv avkastning på investerat kapital.  

säger Johan Eriksson, VD, Estea AB

Fastighetsrådgivare för säljaren har varit CBRE och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar