Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Utfall emission av Kapitalandelsbevis

Report this content

Stockholm 12 juni 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) stänger en första emission av Kapitalandelslån. Emissionen tillför Bolaget ca 126 000 000 SEK i nytecknade Kapitalandelsbevis fördelat på ca 2200 investerare.

-       Teckningen tillför Bolaget ca 126 000 000 SEK

-       Kapitalandelsbevisen ger en fastställd årvis ränta om 6,25 % med kvartalsvisa utbetalningar

-       Planerad notering på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB, vecka 25 med kortnamn ESTEA KAPBEVIS3

-       Likviddag för tecknade Kapitalandelsbevis är den 16 juni 2015

-       Värdet på Kapitalandelsbevisen är kopplade till resultatutvecklingen i fastighetsportföljen

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), är ett helägt dotterbolag till Estea AB och i samband med noteringen av Kapitalandelsbevisen på NDX kommer Estea AB vara förvaltare av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Erbjudandet avser en emission av Kapitalandelsbevis, som tecknas i poster om 10 000 SEK. Varje post benämns Kapitalandelsbevis och utgör en andel av ett totalt Kapitalandelslån om sammanlagt maximalt 1 000 MSEK. En serie av Kapitalandelsbevis motsvarande ca 126 MSEK emitteras nu av Bolaget och ISIN kod för dessa är SE0007131883. Kapitalandelslånet har en löptid till 30 juni 2020 med en möjlighet till förlängning för Bolaget till 30 juni 2022. Bolaget skall genomföra direkta och indirekta fastighetsinvesteringar, förvalta dessa investeringar samt därefter avyttra fastigheterna. Bolagets mål är att skapa en långsiktig och stabil avkastning genom att äga och förvalta fastigheter med så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till rådande marknadsförutsättning och riskprofil. Enligt de investeringskriterier som Bolaget ställt upp kommer primärt fokus vara att förvärva kommersiella fastigheter i Sverige. Målet är att diversifiera ägandet till fastigheter inom olika sektorer.

Vår målsättning med första emissionen i Estea Sverigefastigheter 3 AB var att skapa en bra plattform inför kommande investeringar och uppnå en god spridning bland investerarna. Vi har nu nått detta mål. Kapitalandelsbevisen har mottagits bra av marknaden och vi är övertygade om att vi kan erbjuda ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med traditionella obligationer eller preferensaktier. Räntan och den slutliga totalavkastningen på kapitalandelsbevisen är en direkt funktion av fastighetsportföljens löpande kassaflöden och eventuella värdetillväxt, varför vi hoppas kunna erbjuda ett placeringsalternativ som har låg korrelation mot såväl börsen som räntemarknaden ”

säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, kommunikationschef Estea AB, tfn  0709-14 53 44, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: