Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – utreder förutsättningar för en riktad nyemission

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) utreder förutsättningar för en riktad nyemission i Bolagets noterade Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 300 000 000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor. Bolaget avser att använda eventuell emissionslikvid till värdehöjande investeringar inom befintligt fastighetsbestånd samt till nya förvärv i enlighet med fastställda investeringskriterier.

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigande erhållet från extra bolagsstämma den 4 oktober 2016, uppdragit åt förvaltaren Estea AB och därigenom i samråd med ABG Sundal Collier, att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission (tap issue) genom ett så kallat ”book-building”-förfarande.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond och är ett helägt dotterbolag till Estea AB som är förvaltare av Bolaget i egenskap av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kapitalandelslånet (SE0007131883) har en löptid till 30 juni 2020 med en möjlighet till förlängning för Bolaget till 30 juni 2022. Kapitalandelsbevis vilka är fritt överlåtbara utan belastning och kan således innehavs i alla typer av aktie och fonddepåer samt ISK och Kapitalförsäkringar. Kapitalandelsbevisen är noterade på NGM/NDX sedan 2015 och löper med en årlig ränta om 6,25%, där räntan utbetalas kvartalsvis i efterskott. Utöver räntan har innehavaren rätt till del av bolagets totala ackumulerade resultat. Sådant resultat kan uppstå exempelvis i form av reavinster vid avyttringar av fastigheter och/eller ackumulerade vinster genererade av bolagets fastigheter. Resultatandelen tillfaller innehavaren vid den slutliga återbetalningen av kapitalandelsbevisen, där återbetalningsbeloppet uppgår till dels det nominella lånebeloppet samt 75 procent av bolagets ackumulerade resultat för det fall det är positivt eller 100 procent av bolagets ackumulerade resultat för det fall det är negativt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar