Eurocine Vaccines AB ingår lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor med Recall Capital

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av de båda.

Eurocine Vaccines har ingått en lånefacilitet med Recall Capital som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Finansieringsstrukturen innebär att aktieägare i Bolaget lånar ut aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där Bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Eurocine Vaccines löpande. Lånet kan sedan återbetalas av Eurocine Vaccines antingen med kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för Bolaget, genom en riktad nyemission till Recall Capital eller genom en kombination av de båda.

Vid kontant återbetalning av lånet ska Bolaget betala det belopp som motsvarar Recall Capitals kostnad för att på marknaden köpa det antal aktier som sålts multiplicerat med 1,10.  Om återbetalning av lånet istället sker genom en riktad nyemission ska Recall Capital ha rätt att teckna det antal aktier som Recall Capital har sålt multiplicerat med 1,10. Ingen annan ersättning än den som angivits ovan utgår från Eurocine Vaccines.

Om styrelsen beslutar att genomföra en riktad emission av aktier kommer det att ske med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017. För det fall Bolaget inte har fått in 20 miljoner kronor till nästa årsstämma 2018 kan styrelsen komma att föreslå att årsstämman beslutar om ett nytt bemyndigande till styrelsen.

Avtalet förväntas under en flermånadersperiod generera en sammanlagd lånelikvid till Eurocine Vaccines om upp till ca 20 miljoner kronor.

Det är styrelsens uppfattning att denna rörelsefinansiering är gynnsam för Bolaget.

”Det här är ett nytt sätt att öka våra finansiella marginaler och ge oss möjlighet att i närtid genomföra flera av de aktiviteter som vi bedömer ökar värdet i bolaget” säger Michael Wolff Jensen, ordförande i Eurocine Vaccines.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med målsättningen att bli det första godkända influensavaccinet för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen 2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar