Dela

Kontakt

Citat

Vi är mycket glada att kunna utöka vår portfölj med ytterligare en lovande vaccinkandidat som kan möjliggöra förbättrad livskvalitet och minskat lidande för miljontals patienter. Under de närmaste åren kommer vi att arbeta intensivt och målmedvetet mot detta mål.
Karl Ljungberg, Chef för Preklinisk Utveckling
Jag är mycket nöjd med att vi har adderat denna lovande kandidat till vår portfölj, särskilt med tanke på den imponerande vetenskapliga utvecklingen av det terapeutiska vaccinet som Redbiotec hittills har gjort.
VD Hans Arwidsson
Kandidaten är helt i linje med vår portföljstrategi.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket nöjda med att ha engagerat Eurocine Vaccines för att ta nästa steg framåt och utveckla våra HSV-2-kandidater från innovation till en potentiell blockbuster. Eurocine Vaccines har visat sig vara en av få vaccinexperter som är engagerade, hängivna och kapabla att göra just detta.
Christian Schaub, medgrundare och VD för Redbiotec
Vad fokuserar vi på just nu? Det är framför allt två saker - det är vår huvudvaccinkandidat mot klamydia, där vi är på väg in i toxikologisk studie, som är en förberedelse för det kliniska programmet som kommer att inledas första halvåret nästa år. Sen jobbar framför allt jag själv väldigt mycket med att bygga upp portföljen med ytterligare kandidater.
VD Hans Arwidsson
Eurocine Vaccines bygger en stark portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilka besitter stor patientnytta.
VD Hans Arwidsson
Föreliggande optionsinlösen ger oss möjlighet att nå ytterligare framsteg med vaccinportföljen och avancera vaccinkandidaten mot klamydia.
VD Hans Arwidsson
Närliggande målsättningar för klamydiavaccinkandidaten inkluderar uppskalning och tillverkning av studieprodukt och genomförande av toxikologisk studie inför planerad start av klinisk studie under H1 2023.
VD Hans Arwidsson
Det är ett klockrent exempel på när man ska förebygga snarare än behandla. Där kommer vaccinet in.
Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines
Behovet av moderna och effektiva vacciner är stort, inte minst för en så globalt utbredd infektion som klamydia. Slutet av 2021 har inneburit fortsatt utveckling för vår klamydiavaccinkandidat, vilket givetvis motiverar oss i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förebyggande vaccin mot klamydiainfektion.
Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines
Vi ser stor potential i det värde som Eurocine Vaccines skapar, med sin klamydiavaccinkandidat och vaccinportfölj under utveckling, vilket är väl i linje med Flerie Invests investeringsstrategi. Tillsammans bidrar vi till att avancera utvecklingen av medicinska innovationer som möter viktiga patientbehov.
Thomas Eldered, VD Flerie Invest
Det finns ett starkt behov av ett säkert och effektivt klamydiavaccin och likviden från TO 4 ger oss möjlighet att driva utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten och portföljen mot flera närliggande målsättningar. Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine Vaccines ytterligare.
Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Det är oerhört tillfredställande att arbeta med ett så potent vaccin och att vi kan generera just den typ av immunrespons som bedöms viktig för att skydda mot klamydia.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Det är helt i linje med vår strategi att aktivt söka efter ytterligare möjligheter för att på ett innovativt sätt skapa mervärden baserat på våra investeringar.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Även om marknadspotentialen är mindre för ett diagnostiskt verktyg än för ett vaccin, handlar det om hur vi på bästa sätt kan bidra till modern hälso- och sjukvård baserat på vår forskning och utveckling.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Vi är naturligtvis glada över att ha lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att förbereda oss inför starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia, vilken vi planerar kunna inleda under Q4 2022.
Hans Arwidsson, VD
Nu pågår också ett intensivt affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, men också fortsätter arbetet med att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling.
Hans Arwidsson, VD
Jag ser nu fram emot att driva Eurocine Vaccines framåt och arbeta hårt för att uppnå både nära förestående och långsiktiga målsättningar. Självklart kommer vi att löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen. Jag vill passa på att tacka samtliga som valde att teckna i företrädesemissionen.
Hans Arwidsson, VD
Vår strategi är att vara ute i god tid för att kunna parera osäkerheter så långt som möjligt. Den rådande pandemin, som har hindrat många kliniska studier att genomföras som planerat, har försvårat läkemedelsutveckling. Samtidigt ser myndigheter över sina processer för att underlätta för ansökningar och godkännanden. Allt detta öppnar möjligheter för hur och var en studie kan utformas och genomföras för att passa vår kandidat optimalt. Möjligheter som vi tidigt ska ta tillvara.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Att vaccin är en viktig del av vår nutida och framtida sjukvård är det pågående globala vaccineringsprogrammet mot COVID-19 ett uppenbart exempel på. Vaccinering är en mycket effektiv metod för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Eurocine Vaccines är en av få vaccinaktörer globalt som är verksamma inom indikationen klamydia, en infektionssjukdom som varje år drabbar miljontals människor. Den nuvarande behandlingen av klamydiainfektion sker med antibiotika, som oftast botar infektionen. Den är emellertid ofta symtomfri och antibiotika kommer inte att kunna reparera permanenta skador som orsakats av sjukdomen, vilket skulle förebyggas av ett vaccin. Vår vaccinkandidat har uppvisat lovade potential och det ligger ett högkvalitativt forskningsarbete bakom projektet.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Vi arbetar nu målinriktat med att slutföra alla nödvändiga aktiviteter inför starten av den första kliniska studien. Förestående kapitalisering kommer att finansiera slutförandet av alla aktiviteter fram till starten av en klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten, till exempel tillverkning av studieprodukt.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Det är mycket tillfredsställande att se det snabba och noggranna arbetet med att överföra vår kunskap i detta utvecklingsprojekt.
Sandra Jeldes Granstrand, chef för CMC Development, Eurocine Vaccines
Biovian, vår utvalda CDMO, har visat sin vetenskapliga och tekniska förmåga inom detta område av biologisk processutveckling och GMP-tillverkning.
Sandra Jeldes Granstrand, chef för CMC Development, Eurocine Vaccines
Vi har nått en viktig milstolpe genom att skapa forskningscellbanken för det kommande arbetet. Nu har det omfattande arbetet påbörjats med att utveckla en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess med grundlig dokumentation.
Soile Tuomela, projektledare på Biovian
Mitt team och jag är stolta över att arbeta i framkanten av avancerad läkemedelsutveckling med experterna inom Eurocine Vaccines.
Soile Tuomela, projektledare på Biovian
Genom att optimera vaccinkandidaten kan vi fokusera immunresponsen så att de bildade antikropparna i ännu högre utsträckning än tidigare binder till relevanta delar av klamydiabakterien. Detta har sannolikt stor betydelse för hur effektivt vaccinet är, vilket kommer att studeras i kommande studier.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Nu kommer vi att gå vidare med vaccinkandidaten och utvärdera både immunresponsen hos T-celler och skydd mot infektion och sjukdom. Det ska bli mycket spännande att se i vilken grad immunresponsen omsätts i skydd.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Resultaten bekräftar att vi är på rätt väg med vaccinet och stöder den strategi vi valt för utvecklingen - att redan i detta skede satsa på utveckling av en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning i industriell skala.
Hans Arwidsson, VD
Denna bekräftelse är ett viktigt steg inför den fortsatta utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten på vägen mot den första kliniska studien.
Hans Arwidsson, VD
Det har varit en otroligt spännande period för Eurocine Vaccines och vi har lyckats ro viktiga avtal i hamn.
VD Hans Arwidsson
Det är konceptet ”A Working Lab Innomedicum” där en life science-hub skapas i mötet mellan kontor, laboratorier, mötesrum och evenemangsutrymmen som attraherat oss dit.
Karl Ljungberg, Director of Preclinical Development
Det ger oss fördelaktig tillgång till både egna och gemensamma laboratorielokaler och instrument, för att utvärdera nya vaccinkandidater.
Karl Ljungberg, Director of Preclinical Development
Både vi och Biovian ser fram emot samarbetet och en ömsesidig kunskapsöverföring inom biologisk läkemedelsframställning, vilket är ett högintensivt område vid utveckling av nya läkemedel.
VD Hans Arwidsson
Valet av Biovian innebär att vi kan genomföra våra aktiviteter med kontinuitet, eftersom de också har en egen GMP-klassad anläggning för tillverkning av produkter till kliniska studier.
VD Hans Arwidsson
Utvärderingsavtalet bekräftar än en gång det stora intresset för vår vaccinteknologi Endocine™, samt ger Eurocine Vaccines en ökad synlighet på den globala marknaden. Veterinärmarknaden för vacciner representerar en stor och världsomspännande försäljning och kan därmed vara ett betydande komplement till humana vacciner, som är Eurocine Vaccines huvudfokus.
VD Hans Arwidsson
Det är mycket glädjande att vi nu nått ett fullständigt samarbetsavtal med Spixia Biotechnology för utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin. Samarbetsavtalet är en viktig milstolpe och vi kan nu accelerera arbetet med klamydiavaccinkandidaten för att påvisa dess stora potential. Vi avser att löpande kommunicera utveckling och tidsplan för aktieägare och marknaden inför vaccinkandidatens första kliniska prövning.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi är övertygade om att detta samarbetsavtal kommer generera goda framsteg och ser nu fram emot den kommande utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag, vilket är ett stort och växande problem. Följaktligen skulle ett framgångsrikt vaccin skapa betydande försäljningsvärden.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi är mycket glada för att projektet med forskarna vid Örebro universitet har fått stöd från KK-stiftelsen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Projektet kommer att skapa ny kunskap inom vaccinområdet och kanske lägga grunden för framtida samarbetsprojekt och vaccinkandidater. Vårt vaccinadjuvans Endocine™ finns med i projektet vilket är särskilt intressant inför framtiden.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Tillsammans med Eurocine Vaccines för vi konstruktivt samarbetsförhandlingarna framåt och vi är nu nära ett fullständigt samarbetsavtal som vi har arbetat intensivt för och hoppas mycket på.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Det kommer att lägga grunden till att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning och förverkliga potentialen i projektet, till nytta för många människor som annars skulle riskera att få klamydiainfektion och kanske till och med svåra komplikationer av infektionen.
Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology
Vi befinner oss nu i slutförhandling med Spixia Biotechnology och så fort de sista detaljerna är utformade och avtalet signerat, så kommer vi att utarbeta en tidplan för den första kliniska studien och påbörja aktiv marknadsbearbetning av vaccinkandidaten.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Min och styrelsens bedömning är att denna marginella förändring som vi enats om idag inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines
Vi säkerställer nu finansieringen för Eurocine Vaccines fortsatta utveckling och jag vill passa på att tacka alla som nyttjat sina teckningsoptioner.
VD Hans Arwidsson
Genom finansieringen står vi nu välkapitaliserade för att kunna uppnå en rad värdedrivande målsättningar under förberedelserna inför den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, såsom fortsatta prekliniska studier och arbete med etablering av GMP-tillverkning.
VD Hans Arwidsson
Vi arbetar intensivt på en lovande pipeline av vaccinkandidater, där ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika faser bygger forskningsportföljens kommersiella värde.
VD Hans Arwidsson
I närtid är vårt fokus att slutförhandla och signera ett exklusivt avtal med Spixia för att förverkliga klamydiavaccinprojektets stora potential.
VD Hans Arwidsson
Eurocine Vaccines är på väg in i en ny fas med en pipeline av vaccinkandidater med stor potential. I närtid arbetar vi målmedvetet med avtalet kring klamydiavaccinkandidaten med Spixia och våra förberedande aktiviteter inför klinisk studie. Vår ambition är att ett bindande forsknings- och samarbetsavtal ska vara klart senast vid halvårsskiftet 2020. Genom teckningsoptionerna av serie TO 3 förses Eurocine Vaccines med nödvändigt kapital för verksamheten inklusive klamydiaprojektet, till stor nytta för Bolaget och aktieägarna.
VD Hans Arwidsson
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp