Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), 17165 Solna, Solna.

Kallelsen till årsstämman finns på www.eurocine-vaccines.com och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 13 oktober 2017.Kallelse till extra bolagsstämma Eurocine Vaccines AB publ slutlig 2017-10-12

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.