Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 25 mars 2021

Report this content

Vid Fabeges AB:s årsstämma den 25 mars 2021 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2020 på 3:60 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1:80 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 29 mars 2021 respektive den 29 september 2021 vilket innebär att utbetalning beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB ske den 1 april 2021 respektive den 4 oktober 2021.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, och Mats Qviberg samt nyval av Stina Lindh Hök samt Lennart Mauritszon. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslöt årsstämman att styrelsearvode utgår om totalt 2 240 000 kr att fördelas enligt följande: 550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr till övriga fem ledamöter, 200 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter samt 150 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2022 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2022 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsen förslag.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägandet är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar: