Citat

Vi vill bidra till ett hållbart Stockholm och minska vårt klimatavtryck, bland annat genom att driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Avtalet med Stockholm Exergi leder oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala till 2030 och är ett komplement till vårt framgångsrika arbete med energieffektivisering.
Mia Häggström, Hållbarhetschef
2022 präglades av en osäker omvärld med kraftigt stigande inflation och höjda räntor. Vi levererar ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och positiv nettouthyrning. Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är god med bra efterfrågan på kontorslokaler i våra områden, dock något mer avvaktande mot slutet av året.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Huvudsta har varit en solitär byggrätt i vår portfölj. Efter försäljningen har vi en portfölj av cirka 610 000 kvm bostadsbyggrätter. Majoriteten av dessa byggrätter är i våra prioriterade områden Arenastaden och Flemingsberg och arbetet med att utveckla dessa fortsätter drivas av vårt bolag Birger Bostad.
Stefan Dahlbo, VD
Alla fyra kvartalen 2022 hade en positiv nettouthyrning och på helåret blev det 86 Mkr.
Stefan Dahlbo VD
Vi är glada över att vakansen efter Evrys flytt till Arenastaden nu fylls på med nya hyresgäster som skapar liv och rörelse i området. Vi jobbar målinriktat mot att få upp den totala uthyrningsgraden i beståndet till 95 procent igen. Under året har vi förstärkt vår säljorganisation och uthyrningarna i Solna Business Park visar att vi är på rätt väg.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef
Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt . Vi ser fram emot att dela våra lärdomar med branschen och att fortsätta återbruka i större skala i framtiden.
Emilie Larsson, projektchef på Fabege.
Det finns ett stort intresse kring att bygga hus av hus och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter. I klimatfrågorna ska det inte finnas konkurrens, utan här bör alla hjälpas åt för att driva branschen framåt och bidra till klimatmålen.
Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.
 Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 Mkr.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har höga och ambisösa mål som driver hållbarhetsarbetet framåt inom Fabege. För att nå målen måste vi som bransch jobba tillsammans och hitta nya innovativa lösningar. Att mäta och följa upp resultatet och framgångar av vårt arbete att lära av vad andra gör bra är en viktig del i vägen framåt.
Mia Häggström Hållbarhetschef på Fabege
Lånet från NIB kompletterar våra befintliga finansieringskällor och bidrar till lång kapitalbindning. Vi är glada över att projektet Nationalarenan 3, som vi är mycket stolta över, möter de hårda krav på hållbarhet som ställs av NIB.
Åsa Bergström, CFO Fabege.
Vi är mycket glada över att, tillsammans med företagen och medarbetarna i stadsdelen, ha kommit ännu ett steg närmare vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030.
Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.
Stor turbulens och oro har under det första halvåret präglat vår omvärld.  Trots detta ser vi en fortsatt stark hyresmarknad, bra nettouthyrning och ingen avmattning i antal förfrågningar och visningar av våra lokaler. Överlag har första halvåret varit väldigt bra i verksamheten.
Stefan Dahlbo, VD
Niclas har en lång och gedigen erfarenhet av liknande verksamhet från bland annat Nordea och Scania. Vi ser fram emot att välkomna Niclas till Fabege med start i slutet av augusti.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
Hållbar finansiering är en viktig del av Fabeges hållbarhetsarbete och vi är glada över att genom det nya ramverket ta ytterligare steg mot hållbar finansiering i enlighet med UE-taxonomins tuffare krav, kommenterar.
Åsa Bergström, vice VD och ekonomi- och finanschef
Vi har arbetat hårt och dedikerat tillsammans med CGI för att utforma den optimala lösningen för just dem och det blev två kontor i stället för ett. Ett spännande och väldigt roligt uppdrag som nu resulterar i att vi får ännu ett starkt varumärke till våra områden.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege. 
Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022.
Stefan Dahlbo, VD
Vi tror starkt på tillväxten i södra Stockholm och genom förvärvet får vi en bra fastighet med framtida potential, stabila hyresgäster som genererar starkt kassaflöde, och detta i ett läge som passar väl in i vår utvecklingsstrategi söderut som går från Hammarby Sjöstad till Flemingsberg.
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
Jag är så glad över att vi idag fått ett kvitto på vilket fantastiskt företag Fabege är. Vi är ingenting utan våra medarbetare och jag som VD är stolt varje dag över det vi gör och det vi står för. Vi har fem starka värdeord som är vårt dna och som vi lever efter dagligen oavsett om jag jobbat här i ett halvår eller i 30 år. Det har skapat en fantastisk kultur och det är vår framgång.
Stefan Dahlbo, VD
Genom utvecklingen av Sveaplan kommer vi skapa en plats full med liv och rörelse av ett område som idag domineras av en trafiklösning. Vi ser fram emot att tillsammans med Tham & Videgård och Stockholm stad förverkliga denna vision om en miljö där människor vill verka, vistas och mötas i en vacker byggnad som stockholmarna kan tycka om och känna stolthet över.
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege
Henrik har en lång och gedigen erfarenhet av liknande verksamhet. Hans prestigelösa och affärsorienterade personlighet kommer att passa mycket bra på Fabege och göra stor nytta.
Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege.
2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj.
Stefan Dahlbo, VD.
Vi sporras av att flytta fram positionerna för vad som är möjligt inom hållbarhet och har som ambition att producera ännu mer förnyelsebar el lokalt. Högt upp på vår önskelista just nu står större möjligheter att dela el mellan våra fastigheter och mer information om klimatavtrycket från hela produktionskedjan för solceller för att lättare kunna göra kloka val hela vägen.
Maria Jansson, projektchef på Fabege AB och byggherre för Nationalarenan 3
2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Jag ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi har en stark finansiell ställning. Vi präglas av stabilitet med en portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen, stabila kunder, engagerade medarbetare samt goda tillväxtmöjligheter genom våra byggrätter och projekt. Förvärvet av SHH Bostad har stärkt oss inom stadsutveckling när vi nu också inkluderar bostäder och samhällsfastigheter i portföljen.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Vårt mål är både att skapa ett attraktivt nav för näringslivet söder om stan och att utveckla trygga boendemiljöer med ett rikt gatuliv i anslutning till kollektiv- och regionaltrafiken. Dessa två förvärv är viktiga i den fortsatta utvecklingen av stadskärnan.
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege.
Affären är bra för våra kunder då det skapar en levande och attraktiv fastighet med utökad flexibilitet i takt med förändrade behov. Co-working utgör redan idag en positiv komponent i mixen som kunder söker och vi värdesätter verkligen samarbetet med Convendum.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef
Jag är glad och stolt över att ett av våra nyproduktionsprojekt återigen har tilldelats priset som årets BREEAM-byggnad. Fabeges viktigaste och svåraste hållbarhetsmål är att minska klimatbelastningen från vår förvaltnings- och projektverksamhet. BREEAM-SE har under många år varit vårt verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor vid nyproduktion och att vi nu adderat en FEBY-certifiering på plushusnivå är ett sätt att ytterligare höja ribban för energieffektivt byggande.
Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege
En fantastisk prestation och grattis till Fabege och lite till oss själva också! Att nå nollenergi blir en spännande resa och kan bara nås genom engagemang från både ägare och hyresgäst. Choice och Fabege strävar mot att vara i framkant när det gäller hållbar utveckling, vilket gör att House of Choice är det perfekta utförandet av våra liknande strategier.
Sam Radstake Nissen, VD Comfort Hotel Solna
Nyckeln till att vi lyckades med BREEAM Excellent och FEBY Guld Plushus i detta projekt är att alla parter var engagerade i dessa frågor från dag ett.
Maria Jansson, Projektchef på Fabege
Det finns en stor efterfrågan på bra kontor i och runt Arenastaden och nu skapar vi en kontorsprodukt av hög kvalitet i en mycket trevlig närmiljö som dessutom bara ligger ett stenkast från Solna station. Den ligger helt rätt i tiden och vi ser fram emot att välkomna hyresgäster till denna pärla till kontorsbyggnad.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege
Tid från beslut till önskat tillträde är ofta kopplat till kundens storlek. Då vi ser att detta hus även kommer att attrahera mindre och medelstora företag ser vi ett stort värde i att påbörja upphandling och uppförande av Kvarter 1 redan nu för att korta leveranstiden mot kund.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege
Vi är stolta över att få ta emot denna utmärkelse. Pep-parken i Huvudsta bidrar till social hållbarhet genom att dess noggranna utformning inkluderar fler målgrupper att upptäcka rörelseglädje. Genom ett varsamt tillägg i en befintlig, välfungerande park med höga kulturhistoriska värden, har nya funktioner tillförts som uppmuntrar till aktiv utevistelse.
Lennart Olsson, projektchef på Fabege
Genom ett ovanligt estetiskt uttryck kan parken tilltala målgrupper som vanligtvis inte besöker en lekplats eller ett utegym. I parken blir gränsen mellan lek och träning utsuddad, vilket kan vara ett sätt att nå dem som inte känner sig hemma på lekplatsen men inte heller på utegymmet. Parken bjuder in till att träna tillsammans över åldersgränser för att hela familjen ska kunna nyttja den.
Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.
Med ”100 meter Pep” har fler barn, unga och vuxna i Solna fått möjlighet till lek, rörelse och vardagsmotion. Det är roligt att parken nu uppmärksammas internationellt, och jag är särskilt stolt över utmärkelsen för tillgänglighet.
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande på Solna stad
Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt positiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.
Stefan  Dahlbo, VD Fabege
Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren.
Stefan  Dahlbo, VD Fabege
Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi.
Stefan Dahlbo, Vd på Fabege.
Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma, bland annat genom att bidra till att barn och unga får en bra skolgång, en meningsfull fritid och i förlängningen en väg in på arbetsmarknaden.
Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.
Vi är oerhört glada över det förtroende Alfa Laval visar genom att de väljer Flemingsberg för sin framtida utveckling och verksamhet. Huddinge kommuns och vår gemensamma vision har nu fått ytterligare en pusselbit på plats.
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
Vi är väldigt glada över att komplettera uthyrningsteamet med dessa tre personer och deras erfarenheter. Tillsammans får vi än bättre förutsättningar att vara en aktiv partner till såväl befintliga som potentiella kunder när de vill förändra och utveckla sina kontor och att marknadsföra många av våra spännande projekt i portföljen.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege
Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 Mkr och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100% grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån. Vi är glada att få göra detta tillsammans med Handelsbanken med sitt seriösa hållbarhetsarbete.
Åsa Lind, Finanschef på Fabege
Vi är väldigt glada över det stora intresset för Franzéngatan 6 på Västra Kungsholmen och att vi nu tecknat två viktiga kontrakt i kvarteret Glädjen. Nu fortsätter uthyrningsdiskussionerna för planen högre upp i huset.
Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.
Vi vill ge både barn och vuxna i alla åldrar en upplevelse med fokus på lek och lärande samt en möjlighet att stifta bekantskap med hållbarhetsmålen på ett konkret och roligt sätt. Vi är mycket glada att en privat aktör visar vägen både när det gäller att utveckla en stadsdel med hög ambitionsnivå och när det gäller att sätta en hållbar agenda.
David Zahle, Partner och arkitekt hos BIG – Bjarke Ingels Group
Vi står ödmjuka inför att det krävs ett stort och fokuserat arbete inom de områden där vi har störst möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, och de globala målen är en stor del av vårt dagliga arbete. Men för att nå de målen måste alla bidra, och genom den nya parken hoppas vi kunna öka medvetenheten och kunskapen om det viktiga arbetet som behöver göras.
Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef för Solna Business Park på Fabege
2030-agendan för hållbar utveckling och dess 17 mål ska ledas av länder och hittills har fokus varit på åtgärder som vidtagits av regeringar, men vad kan individer göra? Detta var frågan när vi utvecklade The Good Life Goals. I parken kan besökarna bli inspirerade och ta reda på vad de kan göra på ett kreativt sätt.
Andrea Norgren, co-lead One Planet Sustainable Lifestyles and Education Programme som utvecklade The Good Life Goals.