Fabege och Handelsbanken tecknar ett taxonomilån

Report this content

Fabege var först ut bland svenska fastighetsbolag att välja uteslutande grön finansiering. Nu tar Fabege tillsammans med Handelsbanken, nästa steg och är först med att teckna ett taxonomi-anpassat lån för fastigheten Signalen 3 i Solna.

För att uppnå kraven för ett taxonomilån har Fabege genomfört en omfattande analys kring eventuella risker för fastigheten utifrån pågående klimatförändringar, det vill säga materiella klimatresiliensrisker såsom översvämningar, markerosion, värmelaster och kraftiga väderfenomen som stormar. Därutöver har fastigheten utrustats med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning samt erhållit en energideklaration på nivå A, vilket endast 1,2 procent av kontorslokaler i Sverige hade uppnått vid utgången av 2020. För att erhålla en energideklaration på nivå A måste byggnaden vara minst 50 procent mer energieffektiv än lagkravet. Kraven för ett godkänt taxonomilån omfattar även så kallade minimiskyddsåtgärder. Det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive Internationella arbetsorganisationens (ILO) förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

"Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100% grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån. Vi är glada att få göra detta tillsammans med Handelsbanken med sitt seriösa hållbarhetsarbete," säger Åsa Lind, Finanschef på Fabege.

"Taxonomin och närliggande regelverk klassificerar och ställer krav på aktiviteter avseende koncernrapportering samt möjlighet till grön finansiering. Via dessa regelverk EU inför, som påverkar investerare, företag och finansiella institutioner, siktar Kommissionen på en snabb omställning av marknaden och kommande tolv månader kommer vi att se en snabbt ökande aktivitet i gröna finansieringsstrukturer som anpassar sig efter taxonomin," säger Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Debt Capital Markets, Handelsbanken.

 

Fabege AB (publ)

Fakta

Hållbar finansiering betyder finansiering av projekt och tillgångar kopplade till miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG). Hittills har det primärt omfattat gröna eller hållbarhetslänkade lån, närmare bestämt gröna lån som finansierar eller refinansierar specifika gröna projekt, eller hållbarhetslänkade lån med krav på att uppnå vissa överenskomna hållbarhetsrelaterade resultat som hänförs till ett bolags verksamhet.

EU:s taxonomi är ett verktyg för att klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka ekonomiska aktiviteter som ska få kallas ”gröna”. För att klassificeras som gröna så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. I dagsläget är fokus på klimat och miljö, men väntas så småningom utökas med sociala faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Lind, Finanschef, telefon 08-555 148 08, asa.lind@fabege.se
Mia Häggström, Hållbarhetschef, telefon 08-555 148 54, mia.haggstrom@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, telefon 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100% grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån. Vi är glada att få göra detta tillsammans med Handelsbanken med sitt seriösa hållbarhetsarbete.
Åsa Lind, Finanschef på Fabege