Fazer 2018: Fokus på implementering av den nya strategin. Tillväxtpotential på den svenska marknaden

Fazers resultat 2018 i sammanfattning

  • Fazers omsättning var 1 618,2 miljoner euro (1 641,6)
  • Koncernens rörelsevinst var 84,2 miljoner euro (92,1)
  • Affärsverksamhetens kassaflöde var 114,6 miljoner euro (149,6) och bruttoinvesteringarna 50,5 miljoner euro (108,0)
  • 2018 var det första året då Fazer implementerade sin nya strategi
  • Fazer-varumärket förnyades för att främja den pågående omvandlingen till ett modernt hållbart matföretag

Utsikter för 2019

Fazer fortsätter sin omvandling, med ett tydligt fokus på utförande. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade Fazer-varumärket och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&A-arbetet i syfte att ytterligare främja tillväxt och internationalisering. Fazer fortsätter också arbetet med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet. År 2019 förväntas Fazers omsättning och rörelsevinst öka jämfört med föregående år.

Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer-koncernen, sammanfattar:

”År 2018 var det första året Fazer implementerade sin nya strategi med syfte att omvandlas till ett modernt hållbart matföretag. Vi siktar mot vårt gemensamma strategiska mål med hjälp av gedigen konsumentinsikt och det förnyade Fazer-varumärket. Vi betonar värdeskapande med hjälp av portföljval, fortsatt organisatorisk effektivitet och strukturella förbättringar.

Med vårt förnyade varumärkeslöfte, som står för ett djupare syfte, vill vi försäkra oss om att vi är relevanta för konsumenterna även i framtiden. ”Northern Magic. Made Real.”, är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv, sträcker ut sig till framtiden och som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt.

Vi vet att hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Vi har definierat ett nytt förhållningssätt till hållbarhet för att främja vårt ställningstagande och vidta konkreta åtgärder. Det nya förhållningssättet består av fyra centrala mål 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % hållbara råvaror och 4) mera växtbaserat.

Fazers rörelsevinst för 2018 är var något sämre än resultatet för föregående år, även om omsättningen låg på ungefär samma nivå. Samtliga av Fazers viktigaste utländska valutor försvagades gentemot euron, vilket inverkade negativt på resultatet. Tyvärr inverkade konsumenternas försvagade köpkraft negativt på lönsamheten i Fazer Bageri i Ryssland. Fazer Bageri i Sverige presterade under plan, men en viss förbättring kunde noteras mot slutet av året.

Konsumenterna grundar sina val på andra kriterier än tidigare. Som företag förväntas vi förstå vad folk önskar sig innan de ens har hunnit be oss om det. På Fazer siktar vi högt och vågar tänka stort. Vi har vuxit oss starkare som företag och ses i ett nytt ljus på marknaden – som mera progressivt och framåtblickande. Vi fortsätter fokusera på att verkställa vår strategi, med fokus på framtidssäkring för en digitaliserad värld, en högpresterande arbetskultur och vår säkerhetskultur. Fazer är väl rustat för att stärka positionen på våra huvudmarknader och växa i norra Europa och internationellt. 

Tillväxtpotential på den svenska marknaden

Under 2018 bibehöll Fazer sin position på den svenska marknaden och omsättningen uppgick till 3 925 MSEK. Investeringarna i Sverige uppgick till 93 MSEK. Fazer Konfektyr hade ett bra år, och försäljningen ökade i de största segmenten. Tillväxten var störst, hela 20 %, inom sockerkonfektyr. Bland annat påverkade uppdateringen av Tutti Frutti till att bli gelatinfritt och med naturliga färg- och smakämnen till det positiva resultatet. Inom bageriverksamheten bibehöll Fazer sin position som marknadstvåa och i kategorin för hälsosamt mörkt portionsbröd uppgick Fazers marknadsandel till 80 %. Fazer förde en aktiv dialog med intressenter i Sverige gällande implementeringen av spannmålsvisionen och principerna för hållbart lantbruk.

Marknadsettan Fazer Food Services fokuserade på innovation och på att utveckla sitt utbud i en hållbar riktning. Till exempel utvecklades det banbrytande måltidskonceptet MealWatch tillsammans med kunden Ersta Diakoni, för att underlätta att äldre får den mat och de näringsämnen de behöver, baserat på varje individs behov. 

Den nya affärsverksamheten Fazer Lifestyle Foods växtbaserade utbud inkluderar Froosh smoothies, Frebacos havrebaserade frukostprodukter och Fazer Yosas havreprodukter och växtbaserade drycker, som introducerades på den svenska marknaden under 2018.

”Sverige är Fazers andra hemmarknad och vi kommer att investera i tillväxt här. Vi vill möta konsumenternas behov och gå i spetsen för att utveckla nya produkter för hälsa och välmående samt investera i våra etablerade produkter och tjänster”, betonar Mats Liedholm, verkställande direktör för Fazer Sverige.

I Sverige har Fazer fyra bagerier, en kvarn som tillverkar produkter under varumärket Frebaco, ett 40-tal Gateau-bageributiker, samt 200 restauranger och caféer. Antalet anställda är cirka 3 600. Fazers populäraste konfektyrvarumärken är Tutti Frutti, Karl Fazer och Dumle.

För mer information, vänligen kontakta:

Christine Kullgren, kommunikationsdirektör, Fazer Sverige,
Telefon: +46 73 062 32 13
christine.kullgren@fazer.com

Mats Liedholm, VD, Fazer Sverige
Telefon: +46 072 211 40 85

Rapport för helåret 2018

År 2018 inledde Fazer implementeringen av sin nya strategi med målet att omvandlas till ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam riktning. Även om det ekonomiska läget på Fazers huvudmarknader fortsatte att utvecklas gynnsamt, har konkurrensen hårdnat inom alla verksamheter. Därtill påverkade den ovanligt varma sommaren verksamheten. Prestationen var svag i Fazer Bageri i Ryssland och Sverige samtidigt som alla Fazers viktigaste utländska valutor försvagades gentemot euron. Till följd av detta, minskade Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst från föregående år.

Under 2018 ompositionerades varumärket Fazer i syfte att stärka konsumentfokus. I början av 2018 bildades Fazer Retail som en separat affärsenhet för att främja den direkta konsumentkontakten. Därtill utvecklades Fazer Lifestyle Foods organisation ytterligare. Fazer fortsatte fokusera på att förbättra sin effektivitet med satsningar inom flera områden. Arbetssäkerheten och utvecklingen av Fazers säkerhetskultur var fortsättningsvis ett viktigt tema, som uppvisade positiva resultat.

Marknad, affärsmiljö och försäljning

Under 2018 fortsatte ekonomin på Fazers viktigaste marknader att utvecklas gynnsamt. Å andra sidan försvagades samtliga av Fazers viktigaste utländska valutor gentemot euron, vilket hade en negativ inverkan på Fazers finansiella resultat. Den största valutaeffekten kom från den svenska kronan, som försvagades med 6 % gentemot euron.

År 2018 var ett utmanande år för Fazer Bageri Sverige och Ryssland. Samtidigt nådde resultatet i Finland nya rekord och verksamheten i Baltikum utvecklades positivt: på dessa marknader ökade också Fazers marknadsandel. Hantverksbakat bröd är alltjämt populärt, särskilt i Finland och Sverige. Brödkonsumtionen i Ryssland övergick till segment med lägre priser. Den ovanligt varma sommaren påverkade brödkonsumtionen på alla marknader. Fazer Bageris omsättning minskade till 552,3 M€ (2017:583,2 uteslutande omsättningen av de bageributiker som överförts till Fazer Retail och Alku-grötprodukter som överförts till Fazer Lifestyle Foods). Program har inletts för att vända utvecklingen och öka den operativa effektiviteten inom alla områden i Fazer Bageri.

Fazer Konfektyrs omsättning för 2018 ökade till 333,1 M€ (2017: 331,2). Marknadsandelen inom chokladkakor växte och kexförsäljningen steg i Finland. I Sverige behöll Fazer sin marknadsandel inom konfektyr. Fazer Candy Store lanserades i syfte att betjäna kunder online. För närvarande levererar webbutiken enbart till EU-länder, menen geografisk expansion planeras. Ett samarbete med JD.com inleddes i syfte att utforska möjligheter på den kinesiska marknaden.

Fazer Food Services, med över 1 000 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark uppnådde en omsättning på 593,2 M€ (607,7). I jämförbara valutor låg omsättningen på föregående års nivå. Fazer förmådde behålla befintliga avtal på en bra nivå och avslutade ett antal olönsamma avtal. För att förbättra verksamhetens konkurrenskraft vidtogs åtgärder, som fortsätter under 2019. Fazer Culinary Teams från Sverige och Finland tog en dubbel seger i World Culinary Cup i Luxemburg i november. 

Konkurrensen hårdnade på marknaderna för smoothies och mjölkfria produkter. Både varumärken och handelns egna omfattande private label produkter tävlar om marknadsandelar. Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 21 % och uppgick till 121,8 M€ (100,4). Flera nya produkter lanserades under året. Froosh-smoothiesortimentet kompletterades med funktionella smoothies. Flingor och ekologisk gröt lanserades under frukostvarumärket Fazer Alku. Havreproduktfamiljen Fazer Yosa utökades med åtta produkter, och varumärket uppgraderades med bland annat en ny förpackningsdesign. Havrebaserade produkter har väckt uppmärksamhet globalt och den nordiska havren har högt anseende runt om i världen. Omfattande investeringar gjordes i utvecklingen av organisationen i Fazer Lifestyle Foods och på marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa framtida tillväxt.

Fazer Retail bildades som en separat affärsenhet i början av 2018 för att stärka Fazers direkta konsumentkontakt. Affärsenheten förenar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige med Fazer Cafés i Finland. Den nya affärsenheten kombinerar hantverksbakade produkter och högklassiga delikatesser med en förstklassig upplevelse. Under 2018 låg fokus på att bygga upp en organisation och operativ plattform för framtida tillväxt och för att stärka detaljhandelskunnandet. Omsättningen för den nya affärsenheten uppgick till 46,4 M€ under det första verksamhetsåret.

Besökscentret Fazer Experience hade över 200 000 besökare 2018, vilket är ett nytt rekord.

Finansiellt resultat

Fazers rapporterade omsättning minskade med 1% från föregående år och uppgick till 1 618,2 M€ (1 641,6). De försvagade valutakurserna minskade omsättningen med 48,6 M€. De år 2017 förvärvade verksamheterna ökade omsättningen med 18,8 M€ jämfört med föregående år.

Koncernens rörelsevinst minskade till 84,2 M€ (92,1). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar (netto) på 4,2 M€ (3,5). Räkenskapsperiodens vinst var 63,9 M€ (72,1). Fazer Konfektyr var det enda affärsområde som förbättrade sin lönsamhet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning var fortsatt stark. Räntebärande nettoskulder uppgick till 95,0 M€ (79,0). Koncernens soliditet uppgick till 56,8% (55,1%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114,6 M€ (149,6) och bruttoinvesteringarna till 50,5 M€ (108,0). Majoriteten av investeringarna gjordes i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.

Nyckeltal                                                           2018                                       2017                             2016

Omsättning, M€                                               1 618,2                                   1 641,6                       1 603,1

Rörelsevinst, M€                                                   84,2                                       92,1                             90,1

− andel av omsättningen, %                                   5,2                                         5,6                               5,6

Avkastning på eget kapital, %                               11,6                                       13,3                             14,1

Soliditet, %                                                            56,8                                       55,1                             54,2

Nettoskuldsättningsgrad, %                                  17,5                                       14,2                             10,8

Personal

Vid utgången av året hade Fazer 15 696 anställda (15 993). Av dessa var 91 (68) anställda i moderbolaget.

Personal                                                           2018                                          2017                                2016

Antal anställda, 31.12.                                   15 696                                       15 993                             16 048

Heltidsekvivalent,

i medeltal                                                       13 242                                       13 198                             13 287

Löner och arvoden, M€                                      423,7                                         433,3                               422,2

Implementering av strategin

Under 2018 började Fazer implementera sin nya strategi med sikte på att bli ett ledande modernt hållbart matföretag i Nordeuropa och internationellt. Med detta strategiska mål i åtanke har Fazer förstärkt sin konsumentfokus och uppdaterat Fazer varumärkets positionering. Fazer fokuserar på att skapa mervärde genom portföljval, tillväxt, ständig förbättring av den operativa verksamheten och strukturella förbättringar. Även om 2018 var ett utmanande år, avser Fazer att förbättra resultatet inom alla verksamheter och geografiska områden. Implementeringen av Fazers nya strategi innefattade under 2018 ett stort antal värdeskapande satsningar inom olika verksamheter och koncernfunktioner, uppbyggandet av organisationen och prestationsförmågan i det nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, skapandet av den nya affärsenheten Fazer Retail, etablerandet av ett distributionsföretag för Fazer Konfektyr i USA samt planerandet och utvecklandet av andra medel för lönsamhet, tillväxt och geografisk expansion.  

Kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet samt livsmedelssäkerhet

Under 2018 låg fokus inom kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet på utveckling och digitalisering av det relaterade managementsystemet samt på säkerställandet av att regelverk uppfylls, kompetensutveckling, förstärkandet av riskhantering och befrämjandet av säkerhetsledarskap.

Nya metoder för kommunikation och ledarskap förbättrade fortsättningsvis arbetshälsan och -säkerheten. Ledningens säkerhetsrundturer, säkerhetsöversyner, säkerhetsåtaganden och andra säkerhetsrutiner är en del av den dagliga verksamheten. Olycksfrekvensen sjönk med 17 % från 2017. Alla verksamheter har en utarbetad säkerhetsplan.

Fazer fortsatte att förbättra sin kvalitets- och livsmedelssäkerhetsledning på många sätt. Utöver att det nya digitala QEHS-systemet togs i bruk, fortsatte programmet för certifiering av alla produktionsanläggningar enligt ett globalt livsmedelssäkerhetssystem och allergenkontrollen utvecklades.

Fazer har certifierat alla sina produktionsanläggningar enligt en global standard för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000). Utöver detta har också andra QEHS-hanteringssystem certifierats utgående från kraven hos marknader och kunder. Fazer Food Services HACCP-process (förebyggande livsmedelssäkerhet) digitaliserades och samordnades i Norden. Under 2018 skedde inga produktåterkallelser.

Fazers miljöstyrning fortsatte att förbättras genom interna program och certifieringar av tredje part. Fazer fortsatte att arbeta med energieffektivisering och genomförde kartläggningar och självutvärderingar. Åtgärder för att minska mängden avfall genomfördes i hela koncernen, med fokus på svinn och återvinning av biprodukter. Fazer blev det första livsmedelsföretaget som förband sig till vattenåtagandet i Finland.

Hållbarhet

Under 2018 reviderade och uppdaterade Fazer sin förhållning till hållbarhet så att den stöder omvandlingen till ett ledande modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Fazers ambitiösa riktning mot 2030 består av fyra centrala mål som hjälper bolaget att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom livsmedel. De centrala målen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50% mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat Höjdpunkterna i Fazers hållbarhetsarbete under 2018 innefattar systematiskt arbete i syfte att förbättra energieffektiviteten och minska klimatutsläppen samt fortsattfokus på att minska svinn. Fazer fortsatte med sina åtaganden rörande hållbara inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk samt att öka utbudet av växtbaserade livsmedel. Fazers anseende var fortsättningsvis gott på huvudmarknaderna.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År 2018 realiserades inga större risker.

Forskning och utveckling

Fazer fortsatte att genomföra programmet Fazer Brainhow, som fokuserar på sambandet mellan mat och kognitiva färdigheter. Två kliniska test slutfördes framgångsrikt under 2018. BRAVE-studien, ett samarbete med Nokia och Nightingale Health, undersöker effekterna av hjärnvänliga livsmedel på kognitiva funktioner, fysiologi och biomarkörer i blodet, och har uppvisat väldigt lovande resultat som kommer att publiceras under 2019.

Utvecklingen av teknologi och nya produkter i Fazer Lifestyle Foods resulterade i lanseringen av nya mjölkfria havreprodukter under varumärket Fazer Yosa. Ingrediensen Fazer LOFO, som är resultatet av långvarig forskning, presenterades på den internationella bagerimässan IBA i München. Den patenterade tillsatsen LOFO är världens första enzymbaserade lösning för att minska mängden FODMAP-komponenter i bröd, som gör brödet mera lättsmält.

Fazers samarbete med universitet och forskare fortsatte och resulterade i publicering av en doktorsavhandling och flera magisteruppsatser.

FoU-kostnaderna uppgick till 9,8 M€ (9,9).

Förändringar i koncernens juridiska struktur

Fazer fortsatte sitt arbete med att förenkla den juridiska strukturen och flera juridiska enheter slogs samman eller avvecklades år 2018.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 10 april 2018 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR, som huvudansvarig revisor.

Utsikter för 2019

BNP förväntas fortsätta växa på de flesta av Fazers viktigaste marknader, men tillväxten mattas av under 2019. Konkurrensläget uppskattas fortsatt vara utmanande för alla Fazers affärsverksamheter.

Fazer fortsätter sin omvandling, med ett tydligt fokus på utförande. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade Fazer-varumärket och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&A-arbetet i syfte att ytterligare främja tillväxt och internationalisering. Fazer fortsätter också arbetet med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet. År 2019 förväntas Fazers omsättning och rörelsevinst öka jämfört med föregående år.

Fazer-koncernen

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.

Northern Magic. Made Real.

Taggar:

Om oss

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i nio länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media