• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Miljöfokus bestående fenomen i den tunga åkerinäringen i Sverige och Finland

Miljöfokus bestående fenomen i den tunga åkerinäringen i Sverige och Finland

Report this content

En ny undersökning visar hur miljöfrågor betraktas av finska och svenska ägare av tunga fordon i åkerinäringen. Enligt resultaten har kundernas miljökrav ökat i både Finland och Sverige och 82 procent av ägarna av fordonsparker i båda länderna är överens om att ett miljöinriktat tänkesätt är ett bestående fenomen och inte en övergående trend. Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är alternativa bränslen med låga utsläpp för vägtransporter som också är kostnadseffektiva. 

Det nordiska energibolaget Gasum anlitade nyligen Value Clinic för att undersöka hur finska och svenska ägare av fordonsparker med tunga fordon ser på miljöfrågor liksom deras tankar om olika bränslelösningar. Resultaten visar att 60 procent av ägarna av fordonsparker som har mer än 16 tunga fordon ser biogas som ett hållbart alternativ i Finland inom en nära framtid och 33 procent av ägarna av stora fordonsparker i Sverige håller med. I båda länderna ser ägare av stora fordonsparker biogas som en mer hållbar lösning än hybrid- eller ellösningar. Användningen av LNG och LBG inom vägtransporter bygger på beprövad och tillförlitlig teknologi och medför stora minskningar av utsläppen av koldioxid, kväveoxid, partiklar och buller.

”Jag är väldigt glad att ägarna av stora fordonsparker i Finland och Sverige redan idag ser fördelarna med LNG och LBG inom vägtransporter. Om ett företag med 16 tunga fordon övergår från traditionella bränslen till gas ger det betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser, i och med att ett tungt fordon släpper ut lika mycket som 40–50 personbilar. Jag rekommenderar starkt att även små ägare av fordonsparker överväger att övergå till gas. Det skulle vara en utmärkt lösning för transportföretag för att sticka ut på den mycket konkurrensutsatta logistikmarknaden,” hävdar Jukka Metsälä, Vice President, Traffic på Gasum.

LNG och LBG minskar utsläppen inom vägtransporter och ger kostnadsbesparingar

Enligt undersökningen anser ägarna av fordonsparker att fördelarna med LNG och LBG är kostnadsbesparingar, minskade utsläpp och det ständigt växande nätverket av tankstationer. 

Resultaten visar också att över hälften av alla ägare av fordonsparker i Finland och Sverige har bevittnat en ökning av miljökraven hos kunderna under de senaste åren. Vidare tror närmare 60 procent av de finska och 82 procent av de svenska respondenterna att en del av deras tunga fordon kommer att använda ett bränsle med låga utsläpp inom fem års tid och är intresserade av att införa alternativa bränslen i sin verksamhet.

”Våra observationer är i linje med ägarnas. Det finns en ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar inom tunga transporter. Resultaten visar också tydligt att detta inte kommer att ändras inom en snar framtid, eftersom endast 18 procent tror att det är ett övergående fenomen att värna om miljön,” säger Jani Arala, Senior Manager, sales, Traffic på Gasum. 

Utsläpp från vägtransporter är ett mycket aktuellt ämne eftersom Europeiska unionen har satt upp ambitiösa utsläppsmål för tunga fordon. Enligt lagstiftningen ska utsläppen från nya tunga fordon minskas med 15 procent fram till 2025 och med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2019.

Gasum expanderar sitt nätverk av tankstationer för gas i Norden

I undersökningen frågade man även ägarna om de viktigaste faktorerna som påverkade deras val av bränslepartner. Både de finska och de svenska respondenterna var överens om att de tre viktigaste faktorerna är konkurrenskraftiga priser, att det är enkelt att använda och ett omfattande nätverk av tankstationer.

”Vi är fast beslutna om att bygga ett omfattande nätverk av tankstationer i Norden. Vår ambition är att ha ett nätverk med cirka 20 tankstationer för tunga fordon i Sverige och Finland i slutet av året och vi strävar efter att öppna sammanlagt 50 nya tankstationer i Norden i början av 2020-talet”, säger Mikael Antonsson, trafikchef på Gasum i Sverige.  ”Det ökar tillgången på gas och gör att ännu fler ägare av fordonsparker kan välja LNG och LBG med låga utsläpp och samtidigt uppnå betydande kostnadsbesparingar på bränslen.”

Hittills har Gasum ett nätverk på cirka 40 tankstationer i Finland och Sverige varav nio LNG- och LBG-stationer som även är för segmentet långväga transporter. Vidare finns det andra operatörer som expanderar nätverket av tankstationer i Europa och enligt NGVA Europe finns det nu cirka 218 tankstationer för tunga fordon som är drift och cirka 6 000 LNG-lastbilar i Europa.

Ytterligare information:

 

Mikael Antonsson, trafikchef Sverige, Gasum

Telefon: +4672 454 33 82, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Jani Arala, Senior Sales Manager, Traffic Finland, Gasum

Telefon: +358 44 054 8583, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Företaget erbjuder renare energi för kombinerad värme- och kraftproduktion och industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med våra samarbetspartners bygger Gasum en bro i riktning mot en kolneutral framtid, till lands och till sjöss. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör och en ledande be-handlare av biologiskt avfall. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets vinst 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media