• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Näringsämnen från Toppå biogasanläggning i Åbo återanvänds inom industrin

Näringsämnen från Toppå biogasanläggning i Åbo återanvänds inom industrin

Report this content

Att utveckla en lösning inom cirkulär ekonomi på biogasanläggningen i Åbo är ett av regeringens spetsprojekt. Första delen i projektet, som handlar om återvinning av näringsämnen, är färdig. Gasum behandlar avloppsslam från Åboregionen på Toppå biogasanläggning och framställer biogas och återvunna näringsämnen av det. Gasum har ingått ett banbrytande samarbete inom återvinning med Algol Chemicals. Projektet fortsätter med en utbyggnad av anläggningen och investeringar i kondensverk för biogas och planeras bli färdigt i slutet av 2019.

Moderniseringen av Gasums biogasanläggning i Toppå och delprojektet rörande återvinning av näringsämnen är färdig. När projektet som helhet är färdigt kommer biogasanläggningen i Toppå att producera 50 GWh/a flytande och 10 GWh/a komprimerad biogas för olika affärssegments behov, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 6 000 personbilar. Förutom biogas uppstår det efter utbyggnaden av biogasanläggningen som blir färdig 2019 cirka 4 000 ton återvunna näringsämnen i form av ammoniakvatten som produceras av biogasanläggningens rejektvatten på cirka 150 000 ton per år. I den första fasen som inleds nu är mängden producerat ammoniakvatten 2 000 ton per år. I fortsättningen kommer Algol Chemicals återanvända näringsämnena och vidareförmedla dem till sina kunder.

”Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Företagsansvaret är en del av vår strategi och dagliga verksamhet. Nu fick vi en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion. Vid framställning av ett ton ammoniak frigörs det i genomsnitt 2,9 ton koldioxid (CO2), så genom att använda de 2 000 ton om året av det slam som uppstår i Gasums processer under den första fasen undviker vi knappt 700 ton koldioxidutsläpp från framställning av jungfrulig ammoniak, säger Algol Chemicals vd Juha Jokinen.

”Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden. Lokal biogas kan i fortsättningen tankas ännu mer för fordon inom tung och lätt trafik i Åbo. Vi är glada över att moderniseringen av anläggningen blir klar i tid och att vi i samarbete med Algol Chemicals kan utöka användningsområdena för återvunna näringsämnen ytterligare. I och med investeringen minskar mängden avloppsvatten på biogasanläggningen och den återstående mängden belastar reningsprocessen i Åboregionen mindre. Det är ett stort steg framåt mot våra mål om ett koldioxidsnålt samhälle och återvinning av näringsämnen – en verklig lösning inom cirkulär ekonomi,” säger Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum.

”Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen. Samarbetet mellan Gasum och Algol Chemicals är ett utmärkt exempel på samarbete inom cirkulär ekonomi som tar hänsyn till miljön. På Kakolabackens avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från närmare 300 000 invånare i Åboregionen samt avloppsvatten från industrin i området,” säger Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy.

Ett mål i regeringens spetsprojekt är enligt regeringsprogrammet att lyfta Finlands ekonomi och uppnå en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning. Spetsprojektet Bioekonomi och rena lösningar har som mål att öka andelen hållbar förnybar energi så att den överstiger 50 procent på 2020-talet. Målet bygger särskilt på en ökning av utbudet på bioenergi och annan utsläppsfri förnybar energi.
 

Utbyggnaden av biogasanläggningen i Åbo är ett av Finlands regerings spetsprojekt. Projektet stärker tillväxten för den finska biogasmarknaden och främjar utvecklingen för gasmarknaden för tung trafik. Dessutom förbättrar projektet möjligheterna till användning av lokal trafikgas i Åboregionen. Utbyggnaden av produktionskapaciteten för biogas kommer att vara färdig under 2019. Efter utbyggnaden kommer man att hantera cirka 110 000 ton biomassor årligen på anläggningen, producera cirka 50 GWh flytande biogas och producera återvunna näringsämnen av cirka 4 000 ton ammoniakvatten. Sysselsättningseffekten av projektet i Åbo är 170 årsverk under byggnadsfasen.

Mer information:

Ari Suomilammi, chef, produktion och inköp, biogas, Gasum
tfn +358 400 653 351, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Juha Jokinen, vd, Algol Chemicals
tfn + 358 50 438 4022, juha.jokinen(a)algol.fi

Mirva Levomäki, vd, Turun seudun puhdistamo
tfn +358 40 712 6241, fornamn.efternamn(a)turku.fi

Algol Chemicals är en del av den finska familjeägda Algol-koncernen. Företaget förenar tillverkare av råvaror inom industrin och kunderna och erbjuder samtidigt skräddarsydda leveranslösningar, tjänster och expertkunskaper. Reach-registrerade produkter från tusentals samarbetspartner över hela världen distribueras till kunderna från lokala lager. Inom lagerverksamheten och transporterna är det främsta målet säkerhet och lagenlighet och ändamålsenlighet är en förutsättning. Det mervärde som bolaget ger bygger på den erfarenhet och det nätverk som bolaget har byggt upp under de senaste 125 åren tillsammans med sina samarbetspartner. Bolaget tillhandahåller tjänster till över 3 000 industriföretag i Skandinavien, Baltikum, Vitryssland, Ukraina och Indien.

Turun seudun puhdistamo Oy är en tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner som erbjuder både sina ägare och andra kunder vattenreningstjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget ansvarar för och har hand om driften av Kakolabackens avloppsreningsverk och dess reningsresultat. På vattenreningsverket strävar man efter att uppnå ett så bra reningsresultat som möjligt som minst uppfyller bestämmelserna i miljötillståndet. På anläggningen behandlas avloppsvatten från närmare 300 000 invånare i Åboregionen.

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. www.gasum.com/sv

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Gasum har ingått ett banbrytande samarbete inom återvinning med Algol Chemicals.
Twittra det här
Moderniseringen av Gasums biogasanläggning i Toppå och delprojektet rörande återvinning av näringsämnen är färdig.
Twittra det här
Gasum är ledande aktör i Norden inom biogas och hantering av avfallskomponenter i biologiskt nedbrytbart avfall. Bolaget hanterar cirka 800 000 ton biomassa och producerar cirka 650 GWh biogas per år på 12 biogasanläggningar. Bolaget producerar sammanlagt cirka 500 000 ton gödselpreparat per år på sina 7 biogasanläggningar av industriell storlek i Finland och drygt 400 000 ton gödselpreparat på sina fem biogasanläggningar i Sverige
Twittra det här
Gasums biogas är biobränsle som framställs av helt förnybara råvaror. Biogas är en mångsidigt användbar energikälla, som säljs till industrin, till företag som tillhandahåller tjänster, till värme- och kraftproduktion, till slamanvändning för hushåll och restauranger samt som drivmedel till trafiken.
Twittra det här
I biogasproduktionen uppstår gödselpreparat för jordbruket och jordproduktion samt koncentrat av näringsämnen som används i jordbruket och industrin. Andra organiska näringsämnesprodukter som exempelvis ammoniumkväve och kvävenäringsämnen samt ammoniumsulfat används för olika ändamål inom industrin, som exempelvis rökgasrening på kraftverk.
Twittra det här
Enligt EU:s mål för en cirkulär ekonomi ska 65 procent av avfallet återvinnas fram till år 2030. Idag är motsvarande nivå i Finland i genomsnitt 30–35 procent
Twittra det här

Citat

Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Vi fick en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion.
Algol Chemicals vd Juha Jokinen
Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen.
Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy
Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden.
Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum