Beslut vid Getinges årsstämma 2018

Report this content

Vid Getinge AB:s årsstämma den 26 april 2018 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 920 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 184 000 kronor till ordföranden och 592 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisonsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor med Eric Salander som medrevisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 30 april 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarande 2017 års riktlinjer med undantag för att den rörliga ersättningen till samtliga ledande befattningshavare ska vara maximerad till mellan 60 till 90 % av grundlönen (tidigare 80 % för VD och 70 % för övriga ledande befattningshavare) samt ett tillägg som ska göra det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer syftande till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att behålla nyckelpersoner på ledande befattningar. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI-bonus ska vara maximerad till 100 % av grundlönen (det år som den långsiktiga rörliga bonusen utfästs). I övrigt innebär riktlinjerna följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mattias Perjos                                          Lars Sandström
VD, Getinge                                             CFO, Getinge
Tel: +46 10 335 0000                               Tel: +46 10 335 0000       
E-mail: mattias.perjos@getinge.com       E-mail: lars.sandstrom@getinge.com

Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar