Beslut vid Getinges årsstämma 2020

Report this content

Vid Getinge AB (publ):s årsstämma den 26 juni 2020 fattades följande beslut.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 1,50 krona per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 30 juni 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start fredagen den 3 juli 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det upplystes att Åke Larsson och Rickard Karlsson utsetts till ordinarie styrelseledamöter av arbetstagarorganisationerna med Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn som suppleanter.  Fredrik Brattborn som är ny i Getinges styrelse är född 1976. Han är utsedd av IF Metall och anställd i Getinge sedan år 2000. Fredrik är WorkShop technician i Getinge Disinfection AB. Övriga representanter utsedda av arbetstagarorganisationerna har sedan tidigare varit en del av styrelsen i Getinge.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 305 000 kronor, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till ordföranden och 97 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvode

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med ersättningarna under verksamhetsåret 2019. Riktlinjerna omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen. Principerna innebär i huvudsak att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Instruktionen innehåller därutöver bland annat bestämmelser tillämpliga i händelse av att någon ledamot lämnar valberedningen eller åtgärder vid väsentliga ägarförändringar samt riktlinjer för valberedningens uppdrag och arbete.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen har rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, exempelvis rekryteringskostnader, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Bolagsordningsändring 

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut innebärande smärre ändringar avsedda att anpassa bolagsordningens lydelse till gjorda lagändringar samt kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Mattsson, Head of Investor relations
Telefon: +46 (0)73-4244692
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 12:30.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media