Getinge publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2017

”Vi ser en ökad försäljning, orderingång och stärkt underliggande bruttomarginal i fjärde kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. ”Kundfokus samt lyckade försäljningsinsatser har bidragit till en ökad organisk orderingång och försäljning”.

För det fjärde kvartalet visade samtliga säljregioner och affärsområden en organisk tillväxt i orderingång. Nettoomsättningen ökade organiskt inom affärsområdena Acute Care Therapies och Surgical Workflows samt i säljregionerna Americas och APAC, medan försäljningen inom EMEA påverkades av minskad orderingång i tidigare kvartal.

”Sett till helåret är Getinges bruttomarginal, rensat för engångsposter, i linje med samma period föregående år, medan EBITA1 inte är tillfredsställande”, fortsätter Mattias Perjos.”Rörelseresultatet påverkas negativt av ökade kostnader inom kvalitet samt koncerngemensamma kostnader som kvarstår efter utdelningen av Arjo. Vi kommer nu att ta oss an detta genom att stegvis sänka våra rörelsekostnader i relation till försäljning”.

 Oktober – December 2017 i korthet 

 •  Orderingången ökade med 2,3 % till 6 624 Mkr (6 473). Organiskt ökade orderingången med 6,6 %.
 •  Nettoomsättningen minskade med 0,8 % till 7 371 Mkr (7 434).
  Organiskt ökade omsättningen med 2,5 %.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 080 Mkr
  (1 783). Cash conversion uppgick till 70,5 % (80,4).
 •  Bruttoresultatet var 3 192 Mkr (3 398) med en bruttomarginal om 43,3 % (45,7). Rensat för engångsposter* var bruttoresultatet 3 389 Mkr (3 398) och bruttomarginalen 46,0 % (45,7).
 •  EBITA 1** uppgick till 1 111 Mkr (1 689) med en EBITA 1-marginal om
  15,1 % (22,7). Rensat för engångsposter uppgick EBITA 1 till 1 377 Mkr
  (1 484) och EBITA 1-marginalen till 18,7 % (20,0).
 •  Valutakurseffekterna var -52 Mkr på bruttoresultatet och +25 Mkr på EBITA 1.
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna var 124 Mkr (214).

Januari – December 2017 i korthet 

 •  Orderingången ökade med 2,8 % till 23 228 Mkr (22 603). Organiskt ökade orderingången med 2,5 %.
 •  Nettoomsättningen ökade med 1,5 % till 22 495 Mkr (22 170). Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,3 %.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 763 Mkr (3 671). Cash conversion var 62,9 % (73,6).
 •  Bruttoresultatet var 10 602 Mkr (10 398) med en bruttomarginal om 47,1 % (46,9). Rensat för engångsposter uppgick bruttoresultatet till 10 799 Mkr (10 398) och bruttomarginalen till 48,0 % (46,9).
 •  EBITA 1** uppgick till 2 842 Mkr (3 275) med en EBITA 1-marginal om 12,6 % (14,8) Rensat för engångsposter uppgick EBITA 1 till 3 108 Mkr (3 275) och EBITA 1-marginalen till 13,8 % (14,8).
 •  Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 759 Mkr (1 158).
 •  Valutakurseffekterna var +254 Mkr på bruttoresultatet och +217 Mkr på EBITA 1.
 • Utdelning per aktie föreslås till 1,50 kr (1,75***), motsvarande 409 Mkr (477).

       * Se sid 4 i rapport för engångsposter. ** EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se definition på sida 24 i rapport. *** Justerat för nyemitterade aktier. 


Telefonkonferens
Fondförvaltare, analytiker och media är välkomna att delta i telefonkonferens kl. 10:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Se telefonnummer för att delta här.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Mattson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson
Executive Vice President
Communications & Brand Management
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl 08:00 CET.


Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Media

Media