Getinges resultat för Q3 2019: Fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler

Report this content

”Vi fortsätter att visa stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler under det tredje kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Det underliggande kassaflödet fortsätter att vara starkt, trots att vi säsongsmässigt binder mer kapital i det tredje kvartalet. För kommande kvartal fortsätter vi arbetet med att skapa nytta för våra kunder och stärka lönsamheten”.

Getinges organiska försäljningstillväxt fortsätter i positiv riktning inom samtliga affärsområden och regioner. Den organiska orderingången uppgår till 3,5 % trots tuffare jämförelsetal efter en längre period av tillväxt som överstiger marknadens. Getinges bedömning är att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god, vilket även gäller för säljregionen Americas och affärsområdet Surgical Workflows, som visar en lägre orderingång i det tredje kvartalet.

”Våra rörelsekostnader är något högre jämfört med Q3 2018, främst på grund av remedieringsarbete och förberedelser inför EU MDR, men vi ser samtidigt att rörelsekostnaderna minskar sekventiellt mot föregående kvartal, vilket är ett tecken på att våra omstruktureringsåtgärder börjar ge utdelning”, säger Mattias Perjos.

Under det tredje kvartalet har Getinge bland annat lanserat operationsbordet, Maquet Lyra, som möter den växande efterfrågan i valuesegmentet. Produktiviteten och tillverkningsvolymerna ökar i kvartalet vilket bidrar till stärkta marginaler och förbättringsarbetetet inom logistik och lagerhållning ger resultat i form av bättre kundservice och lägre kostnader.

Juli - September 2019 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 4,8 % och orderingången ökade organiskt med 3,5 %
   
 • Justerat bruttoresultat uppgick till 3 171 Mkr (2 721) och marginalen uppgick till 50,8 % (47,9). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 29 Mkr på det justerade bruttoresultatet
   
 • Justerad EBITA uppgick till 677 Mkr (438) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 10,9 % (7,7). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 3 Mkr på justerad EBITA
   
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (0,78). IFRS 16-effekten uppgick till 0,00 kr per aktie 
   
 • Lansering av Maquet Lyra, ett högkvalitativt operationsbord som möter den ökade efterfrågan i valuesegmentet


Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 18 oktober 2019 kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 8 519 993 83       
UK: +44 33 330 092 61     
US: +1 833 823 05 89

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2019

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer

Agenda
09:45    Ring in till konferensen
10:00    Presentation
10:30    Q&A
11:00    Avslutning

Inspelning tillgänglig i 3 år
En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q3-2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 08:00 CET.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.