KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

–           dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 15 april 2019,

–           dels senast måndagen den 15 april 2019, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 15 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00) eller via bolagets hemsida, www.getinge.com. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuella biträdes namn.

Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  (a)    årsredovisning och revisionsberättelse
  (b)    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  (c)    revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  (d)    styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt fastställande av
  (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter
  (b) antalet revisorer och suppleanter
 14. Fastställande av arvoden till
  (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
  (b) revisor(er)
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  a. omval av Carl Bennet;
  b. omval av Johan Bygge;
  c. omval av Cecilia Daun Wennborg;
  d. omval av Barbro Fridén;
  e. omval av Dan Frohm;
  f. omval av Sofia Hasselberg;
  g. omval av Johan Malmquist;
  h. omval av Mattias Perjos;
  i. omval av Malin Persson;
  j. omval av Johan Stern; och
  k. nyval av Johan Malmquist till styrelseordförande
 16. Val av revisor(er)
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Mikael Berglund (Incentive), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna.

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande ska nyval ske av Johan Malmquist. Carl Bennet har avböjt omval till styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå oförändrat med totalt 5 920 000 kronor, varav 1 184 000 kronor till ordföranden och 592 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Johan Rippe att utses till huvudansvarig revisor.

DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 25 april 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 30 april 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 7 och 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, senast från och med tisdagen den 2 april 2019.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

———————————— 

Göteborg i mars 2019

Styrelsen för Getinge AB (publ)

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar