KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Getinge AB (publ), org. nr 556408-5032, (”Getinge”) kallas härmed till årsstämma som hålls tisdagen den 20 april 2021 kl. 15.00.

Getinge värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om undvikande av sammankomster.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Getinge beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

Mer utförlig information om deltagande digitalt och poströstning finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman digitalt ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 april 2021,
 • dels senast onsdagen den 14 april 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig
 • per post till adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 • per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 • via bolagets hemsida, www.getinge.com.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På deltagarkortet kommer instruktioner om hur aktieägaren ska logga in och delta på stämman digitalt finnas (se vidare under rubriken ”Deltagande via digitalt förfarande” nedan).

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 april 2021,
 • dels senast måndagen den 19 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 12 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som deltar digitalt via ombud ska fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

DELTAGANDE VIA DIGITALT FÖRFARANDE

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Inloggningsuppgifter och ytterligare anvisningar för digitalt deltagande finns i den instruktion som tillsammans med deltagarkort skickas till aktieägare och ombud som anmält sin önskan om att delta i stämman digitalt på det sätt som anges ovan. Instruktionen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.getinge.com. Deltagarkort kommer att skickas ut löpande per post till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). Aktieägare som är fysiska personer kan välja att istället få deltagarkortet via e-post genom att anmäla sig via bolagets hemsida www.getinge.com, identifiera sig med BankID och uppge sin e-postadress.

För att delta i stämman digitalt ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumis årsstämmohemsida https://web.lumiagm.com via sin webbläsare eller använda Lumis årsstämmoapp (”Lumi AGM” tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store) och ange dels 185-289-338 som mötes-ID, dels sitt unika användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14.30 och måste ha skett senast kl. 15.00.

För att kunna delta och rösta digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Getinge har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning digitalt. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför välja att poströsta innan stämman (se vidare under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan). Den som anmält att den önskar delta digitalt kan alltid avge sin poströst enligt nedan och ändå delta i årsstämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

 • ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Getinge AB – poströstning” i ämnesraden)

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida www.getinge.com samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se vidare under rubriken ”Ombud m.m.” ovan).

Det ifyllda formuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 19 april 2021. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Fastställande av
  (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter

(b) antalet revisorer och suppleanter

 1. Fastställande av arvoden till
  (a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
  (b) revisor(er)
 2. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. omval av Carl Bennet;
  2. omval av Johan Bygge;
  3. omval av Cecilia Daun Wennborg;
  4. omval av Barbro Fridén;
  5. omval av Dan Frohm;
  6. omval av Sofia Hasselberg;
  7. omval av Johan Malmquist;
  8. omval av Mattias Perjos;
  9. omval av Malin Persson;
  10. nyval av Kristian Samuelsson; och
  11. omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
 3. Val av revisor(er)
 4. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16)

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Anna Sundberg (SHB Fonder & Liv) samt Sophie Nachemson-Ekwall (representant för de mindre aktieägarna).

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande (punkt 2): Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen (punkt 13 (a) samt 15 (a)-(k)): Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos och Malin Persson samt nyval ske av Kristian Samuelsson. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval framgår av valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.getinge.com.

Styrelse- och utskottsarvode (punkt 14 (a)): Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 6 515 000 kronor, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor- och revisorsarvode (punkt 13 (b), 14 (b) samt 16): Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 3 kronor per aktie. Styrelsen föreslår som avstämningsdag torsdagen den 22 april 2021. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 27 april 2021.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 dock att giltighetstiden för riktlinjerna ändrats till att vara i linje med vad som föreskrivs i tillämpliga regelverk innebärande att styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och inte som tidigare varje år.

1.         Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

2.                   Främjande av Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet m.m.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation samt det land inom vilket befattningshavaren har sin anställning. Dessa riktlinjer bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet på det sätt som framgår nedan i fråga om kriterier för rörlig ersättning samt bidrar till bolagets möjlighet att långsiktigt knyta kvalificerade medarbetare till verksamheten.

För information om Getinges affärsstrategi hänvisas till bolagets årsredovisningar och webbplats (www.getinge.com).

3.         Principer för olika typer av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation. 

Rörlig ersättning

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande.

Företagets hållbarhetsarbete är integrerat i företagets löpande verksamhet. Följs inte företagets principer för hållbarhetsarbete eller etiska riktlinjer har företaget möjlighet att inte betala ut någon rörlig ersättning eller återkräva utbetald ersättning. Den årliga rörliga ersättningen är konstruerad på ett sådant sätt att den bidrar till företagets strategi att långsiktigt ta fram och erbjuda produkter som hjälper till att effektivisera vården samt skapa en bättre vård för de personer som behöver Getinges produkter. Ett resultat, om ovan aktiviteter utförs på ett effektivt och hållbart sätt, är förbättrade finansiella resultat och ökad kapitaleffektivitet, vilket utgör grunden för den rörliga ersättningen.

Årlig rörlig ersättning

För ledande befattningshavare ska den årliga rörliga ersättningen (årlig bonus) vara maximerad till 70 % samt i undantagsfall, där befattningens art, konkurrenssituation, samt anställningsland så kräver, till 90 % av den fasta årliga grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de mål som uppställs av styrelsen. Målen är relaterade till i) resultat, (ii) organisk volymtillväxt, (iii) arbetande kapital och kassaflöde. Samtliga medlemmar i koncernledningen har samma mål för årlig rörlig ersättning i syfte att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och gemensamt sträva efter att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget.

Rörlig långsiktig kontant bonus (LTI-bonus)

Utöver grundlön och ovan årlig rörlig ersättning kan ledande befattningshavare erhålla en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar tydligt målrelaterade mätbara prestationer samt är villkorad av fortsatt anställning vid utgången av intjäningsperioden för LTI-bonusen (med vissa sedvanliga undantag). Kriterierna för utbetalning av LTI-bonus ska vara utformade så att de främjar Getinges långsiktiga intressen och en hållbar utveckling av företaget, genom att ha en tydlig koppling till affärsstrategin. Kriterierna för LTI-bonus är relaterade till resultat per aktie, justerat för eventuella förvärv, avyttringar, omstruktureringskostnader och/eller andra väsentliga poster av engångskaraktär. Genom att koppla prestationsmålet till aktieägarnas mål skapas en intressegemenskap som syftar till att främja Getinges affärsstrategi, långsiktiga intressen och värdeskapande.

Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår. Utbetalning av LTI-bonus under ett program ska under en treårsperiod vara maximerad till ett belopp motsvarande ett års grundlön. Ett nytt LTI bonusprogram ska kunna inrättas varje år och löpa under tre år. Ledande befattningshavare i koncernledningen ska investera minst 50 % av utbetalningen (netto, efter skatt) i Getingeaktier, intill dess att den ledande befattningshavaren har uppnått ett totalt eget innehav i aktier motsvarande en årslön (brutto). De ledande befattningshavarna ska behålla dessa aktier i minst tre år.

Fastställande av utfall för rörlig ersättning m.m.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges i punkt 5 nedan. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen på förhand fastställt vid implementeringen av programmet. Rörlig kontant ersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod (årlig rörlig ersättning) eller vara föremål för uppskjuten betalning (LTI-bonus).

Getinge arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget sköts på ett så hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt samt att tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk följs. Getinge tillämpar också interna regler som innefattar en uppförandekod och olika koncernomfattande styrdokument (policys, instruktioner och riktlinjer) på en rad områden. Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med dessa regler, principer eller bolagets uppförandekod. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Annan rörlig ersättning

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 % av grundlönen samt inte utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Utöver ovanstående rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram enligt ovan.

Pension och sjukförsäkring

Pensionsrätt för verkställande direktören ska gälla från 62 års ålder och för övriga ledande befattningshavare enligt gällande lokala regler.

Pensionspremier för verkställande direktör ska uppgå till högst 40% av den fasta grundlönen och vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Övriga ledande befattningshavare ska omfattas av ITP1 eller ITP2 och pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande som regel förutom om det följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Om så skulle vara fallet ska hänsyn tas till detta i utformningen av det totala ersättningspaketet. Ledande befattningshavare som omfattas av ITP2, med val av alternativ ITP har enligt ITP2-planen förmåner upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) samt sjukförsäkring för lön intill 30 IBB. För lönedelar över ITP2-planens tak på 30 IBB betalas en kompletterande premie om 30% av pensionsmedförande lön.

Ledande befattningshavare kan utöver ovan omfattas av en kompletterande sjukinkomstförsäkring för lönedelar över 30 IBB, premiebefrielseförsäkring och deltidspensionspremie, som uppgår till högst 3% av den fasta grundlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, t.ex. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10% av den fasta grundlönen.

Villkor vid uppsägning

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid uppsägning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om högst tolv månader. Vid anställningens upphörande får fast lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga två års fast grundlön för verkställande direktören och ett års fast grundlön för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt som längst under en period om 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i ersättningsrapporten.

4.         Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har sedan tidigare ett inrättat ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt lämna rekommendationer till styrelsen för ersättning till verkställande direktören. För beslut om ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med riktlinjerna (annat än vad som ovan särskilt reglerats) ska verkställande direktören samråda med ersättningsutskottet.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska framläggas vid bolagsstämman för godkännande.

5.         Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

6.                   Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna och hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Inga betydande förändringar av riktlinjerna har skett. I förhållande till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2020 har giltighetstiden för riktlinjerna ändrats till att vara i linje med vad som föreskrivs i tillämpliga regelverk innebärande att styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och inte som tidigare varje år.

Inga synpunkter på ersättningsriktlinjerna har framkommit.

7.         Övrigt

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2020.

Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2020 framgår av not 29 i årsredovisningen för 2020, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning, samt av ersättningsrapporten.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Aktieägare som deltar digitalt har möjlighet att ställa frågor vid stämman via en chattfunktion. Aktieägare kan även skicka in frågor i förväg med post till Getinge AB (publ), Att: Bolagsstämmoärenden, Box 8861, 402 72 Göteborg, eller med e-post till arenden.bolagsstamma@getinge.com.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida i samband med publiceringen av bolagets årsredovisning tisdagen den 30 mars 2021. Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning (punkt 11) och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, senast den 30 mars 2021. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 

————————————

Göteborg i mars 2021

Styrelsen för Getinge AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Telefon: 010-335 00 43
Email: lars.mattsson@getinge.com  

För frågor relaterade till anmälan, fullmakt, röstning m.m.,vänligen kontakta:

Maria DahlqvistSenior Legal Counsel, Head of Corporate Legal
Telefon: +46 10 335 00 09
Email: maria.dahlqvist@getinge.com

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar: