Kallelse till extra bolagsstämma i Getinge AB

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017, kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

–       dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen
den 28 november 2017,

–       dels senast tisdagen den 28 november 2017, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 28 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om detta till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under address Getinge AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm per telefon 010-335 0818 eller per bolagets hemsida, www.getinge.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ)
  8. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av samtliga aktier i Arjo AB (publ)

Styrelsen i Getinge AB offentliggjorde den 18 oktober 2016 sin avsikt att dela ut affärsområdet Patient & Post-Acute Care (f.d. Extended Care) genom att dela ut det helägda dotterbolaget Arjo AB (publ), org.nr 559092-8064 (”Arjo”), inklusive den underliggande koncernen, till Getinges aktieägare samt att notera aktierna av serie B i Arjo på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen föreslår därför nu att extra bolagsstämman beslutar att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arjo delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Getinge AB berättigar till en (1) aktie av serie A i Arjo och en (1) aktie av serie B i Getinge AB berättigar till en (1) aktie av serie B i Arjo.

Värdet på utdelningen av aktierna i Arjo bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Getinges aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 3 768 miljoner kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna i Arjo.

Avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 8 december 2017. Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i Arjo registreras på mottagarens VP-konto omkring tisdagen den 12 december 2017. Sista dag för handel med Getinges aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 6 december 2017.

Aktierna av serie B i Arjo avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och första handelsdag med aktierna förväntas bli tisdagen den 12 december 2017. Utdelningen av aktierna i Arjo bedöms vara en så kallad Lex ASEA-utdelning, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt.

Handlingar och övriga upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut inklusive handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, informationsbroschyr avseende styrelsens förslag till utdelning och notering av B-aktierna i Arjo finns tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Prospekt, som närmare beskriver Arjo-koncernen, har upprättats i anledning av noteringen av aktierna av serie B i Arjo och finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

————————————

Göteborg i november 2017

Styrelsen för Getinge AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 

Jeanette Hedén Carlsson,
Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 10 03
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com 

Lars Mattsson,
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com


Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar