Kallelse till extrabolagsstämma i Getinge AB

Aktieägarna i Getinge AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 augusti 2017, kl. 11.00 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 i Göteborg.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

– dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen
den 9 augusti 2017,

– dels senast onsdagen den 9 augusti 2017, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 9 augusti 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 0818 eller per bolagets hemsida, www.getinge.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
  9. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ett omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen som ett nytt sjunde stycke i § 5, enligt nedan.

Föreslagen lydelse
Nytt sjunde stycke i § 5
På begäran av   en aktieägare skall aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den   aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som   skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall   göras hos styrelsen. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för   registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i   aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Stämmans beslut förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till bolagets årsstämma 2018, fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 4 miljarder kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Handlingar och övriga upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7 och 8 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, senast från och med tisdagen den 25 juli 2017 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 238 323 377, varav 15 940 050 aktier av serie A och 222 383 327 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 381 783 827.

————————————

Göteborg i juli 2017
Styrelsen för Getinge AB (publ)

 

Kontakt:

Jeanette Hedén Carlsson
Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar